Archive for the ‘פרשת שבוע’ Category

גאולה של אש וגאולה של מים – לפרשת בא

שבט תשע"ג

מקוצר זמן נכתב בנקודות ו"סיסמאות". לכשירחיב ה', נרחיב גם אנו בפירוט הדברים

(אולי דיון באמצעות ממשק התגובות יחייב אותי להרחיב…)

שאלות מקדמיות: למה אוכלים מצה בפסח? למה אכלו את הקרבן "מתניכם חגורים…" וכו'?
התשובה הפשוטה: מצות  – כי לא הספיק בצקם להחמיץ כי גרשו ממצרים, קרבן פסח – להיות מוכנים ליציאה.
שתי התשובות לא נכונות. המצות הם חלק מהפסח, ויש דין באכילת הפסח בחפזון.

מאפייני מכת בכורות מצרפים אותה למודל הקיים בדור המבול ובהפיכת סדום.
פרעה היה צריך להיות הגיבוי הבינלאומי של עם ישראל בדרכם אל ארץ ישראל, אבל משלא הובשל לתפקידו בטל מן הועלם.

הקישור למבול ולסדום מלמד עוד נקודה. במבול היה חורבן של מים, בסדום חורבן של אש.
עסקנו בשני מהלכים בגאולת מצרים. אחד המתחיל בפרשת שמות ואחד המתחיל בוארא.
המאפיין את קרבן הפסח והמצות הוא האש וחוסר מים. למעשה מכת בכורות סוגרת את המהלך המתחיל בפרשת שמות, בסנה הבוער באש ואיננו אכל. מאידך, המכות של פרשת וארא פותחות במים הנהפכים לדם והמהלך מסתיים בקריעת ים סוף ובטביעה במים.
נמצא שבגאולת מצרים ישנן שני דרכי גאולה – אחת של אש ואחת של מים.
זו של אש מתמקדת במהלך מהיר, שמטרתו להוציא פיזית את בני ישראל ממצרים. זו של מים נעשית ביסודיות של תשע מכות, מטרתה שידעו "כי אני ה' " וכאשר מצרים מכיר בכך שה' נלחם להם במצרים אז מתבטאת הידיעה ואז הם טובעים בים

המהלך ממשיך במתן תורה שגם לו יש שני חלקים/ מהלכים/ ביטויים. מהלך ראשון שבו יורדת אש על ההר, מעמד קצר של עשר דברות הנראה לכל העם. מהלך שני שהוא יסודי ומעמיק יותר, נמשך ארבעים יום ובמסגרתו משה נכנס אל תוך הענן והערפל

עמוד האש ועמוד הענן  המלווים בדרך, הם גם המצאים מתן תורה והם המצויים גם במשכן. בחצר החיצונה יש את מזבח החיצון שעליו מודלקת האש, ואילו על החלק הפנימי, המכוסה באה, שורה ענן מבחוץ ויש ענן הקטורת מבפנים.

וכשיחטאו בני ישראל ישראל בעגל, ישרף משה את העגל באש מחד, ומאידך יזרה את אפרו בנחל היורד מן ההר וישקה במים את בני ישראל

חטא העגל מעביר את בני ישראל מלוחות ראשונים ללוחות שניים. במסגרת המשכן הדבר יתבטא בהעברת מוקד העבודה מתוך האהל לחצר בחוץ ואז מתפתחת תורת הקרבנות. ספר ויקרא מנחה את בני שיראל את תיקון חטא העגל. שלושה חלקים לספר ויקרא – הראשון כפרה על ידי אש המזבח, השני טהרה על ידי המים.

נמצאו האש והמים משמשים לגאולה, להשראה ולכפרה וגם לדברים הפוכים. הכל תלוי בישראל.

אמרנו שקרבן פסח והמצות מבטאים את הגאולה באש. נמצא חג פסח הוא חג האש.
לצידו יש את חג סוכות, המבטא את חג המים.

פסח פותח את ימי החמה וסוכות את ימי הגשמים. חגים אלו באים לבקש שהחמה או הגשמים בעיתם יהיו לברכה ולא לקללה

דיברנו על פסח וסוכות, מה עם שבועות.
דיברנו על יסוד האש, יסוד המים, ושבועות שהוא "ראשית בכורי אדמתך תביא…" מהןןה את חג האדמה.

כך גם בספר ויקרא. ראינו חלק כפרה של אש, טהרה של מים ונותר החלק השלישי של קדושה המתבטאת גם בארץ ומסתיימת בברכות והפכן המיושמות בארץ.

מכאן שאם דיברנו על דור המבול של מים והפיכת סדום באש, צריך להשלים את משבר דור הפלגה שכנראה התרחש באמצעות רעידת אדמה ומשלים את ההרכב.

דרכים בגאולה – לפרשת וארא

דרכים בגאולה

לקראת שבת – פרשת וארא – גדי גזבר

א.

המעיין בנקודת החיבור שבין פרשת שמות לפרשת וארא מרגיש את הבעייתיות שברצף. קריאת התורה  הפורמלית, הנעשית במסגרת בית הכנסת פעם בשבוע, מקהה את הבעייתיות ע"י ניתוק הקריאה הרצופה ומרחק הזמן מהפרשה הקודמת, אך בקריאה רצופה הדברים טעונים בירור. פרשת שמות מסתיימת בביקורת שמטיחים שוטרי בני ישראל במשה ואהרן ובחזרתו של משה אל הקב"ה בתלונה "למה הרעת לעם הזה?". עמדנו כבר, במאמר אחר[1], על אופיו של הדו-שיח הזה. ביקשנו לבאר שם את תלונת משה ותשובת ה' ביחס למה שעבר עד שובו של משה אל ה'. אך נותר פתוח הבירור הנצרך בהבנת תשובת ה' ביחס לעתיד – "עתה תראה את אשר אעשה לפרעה". בין אם נבין כא"ע, שתלונת משה התייחסה לעצם הרעת המצב מאז החל תהליך הגאולה, ובין אם כרמב"ן, שמשה קבל על אורך זמן התהליך, השלכות תשובת ה' למשה אינן ברורות. למעשה, היינו מצפים שמיידית מצב ישראל ישתפר (לא"ע) או שהתהליך ייגמר (לרמב"ן), אבל מבחינת העם החי את סבלותיו הדברים לא השתנו. אנחנו "רגועים" כי בעזרת סיפור המקרא אנו צמודים להתרחשויות, יודעים אותם, קוראים אותם ברצף ולא חווים את שבעת הימים שבין המכות. אבל ישראל לא ידעו את כל זאת, אז כיצד מוסברת תשובת ה'?

גם במישור הספרותי הרצף אינו ברור. לאחר תשובת ה' היינו מצפים למצוא מיד את התחלת המכות למעשה, כפועל יוצא מיידי של תשובת ה'. אלא שפרשת וארא פותחת בהרצאה המוקשית משתי סיבות: א. עצם הדיבור אל משה ולא תיאור המכות. ב. תוכן הדיבור. הקב"ה פורש בפני משה את הסיבות ליציאת מצרים, את שלבי תהליך ההוצאה, את הייעוד ואת טיב שליחותו. ולכאורה הדברים אינם ברורים, שהרי את כל זה למדנו כבר בפרק ג', בהתגלות ה' אל משה בסנה, ומה הענין לחזור על הדברים? ועוד מיד אחרי שהבנו שנגמרו הדיבורים ואמורים להתחיל המעשים?

ונצרף לנ"ל שאלה כללית בענין מכות מצרים – אם המטרה הברורה היא להוציא את בני ישראל מארץ מצרים והקב"ה מבטיח למשה "עתה תראה אשר אעשה לפרעה", מדוע יש צורך בעשר מכות בכדי להוציאם? וכי לא יכול היה הקב"ה להוציאם לאחר מכה אחת ארוכה ומתישה? ואם תאמר שמטרת ריבוי המכות הייתה כלפי פרעה, "למען תדע כי אין כמוני בקרב הארץ", גם בזה יש לשאול: מה התכלית שבדבר? הרי – א. במישור המהותי, מדוע כל כך חשוב שידע פרעה "כי אני ה'"? להראות לו מי יותר חזק? להתנקם בו? ב. ובמישור הפרקטי, הרי גם בסוף לא מצאנו הכרה אמיתית של פרעה בה', שלא תחת לחץ, (וגם אז אלו רק הצהרות כלליות דוגמת "ה' הצדיק ואני ועמי הרשעים" ו"חטאתי לה'") וגם אם כן, הרי כשבוע לאחר מכת בכורות ימות פרעה בים ולא יהיה סיפק בידו לפרסם את התובנה שאליה הגיע? האם המטרה היא כמשתמע מההבנה הבסיסית והפשטנית לאמירה "וּלְמַעַן תְּסַפֵּר… אֵת אֲשֶׁר הִתְעַלַּלְתִּי בְּמִצְרַיִם" (י, ב)?

ב.

המאמץ לענות על השאלות הנ"ל מנחה אותנו אל נסיון לניתוח והבנה כוללים במהלך יציאת מצרים. המתודה המנחה את הניתוח שאובה משיטה הקרויה "תורת הבחינות". שיטה זו, שפותחה מאד ע"י ר' מרדכי ברויאר, מצביעה על סגנון ספרותי במקרא שבמסגרתו מתאר הכתוב ארוע היסטורי מסויים בשתי דרכים שונות. דרכי התיאור שונות כיוון שנקודת המוצא/ זווית הראיה של כל דרך היא שונה. אותו אירוע יתואר, ע"פ בחינה א' בדרך הנובעת ממנה וע"פ בחינה ב' בדרך הנובעת ממנה. בד"כ יהיו הבחינות הפוכות וסותרות זו לזו בכדי שלאחר ההצגה הפרטנית של כל אחת, נוכל לחברן לכלל השקפה אחת הבנויה משתי הבחינות. מצאנו דוגמת זו בתיאור בריאת העולם בפרקים א' וב' של ספר בראשית. לכאורה, כל אחד מהפרקים הנ"ל מתאר ספור בריאה כללי שונה הכולל גם פרטים סותרים, כמו ביצירת האשה. תורת הבחינות מניחה שפרק א' מתאר את בריאת העולם מזווית מסויימת המרמזת על מהותה בעזרת כינוי בורא העולם בשם "א-להים" בלבד ופרק ב' מתואר בדרך הנובעת  מבחינת שם "הויה" בו מתואר בורא העולם.

לענ"ד, כמו בריאת העולם, גם יציאת מצרים מתוארת בשתי בחינות, הראשונה מודגשת ומפורטת בפרשת שמות והשניה בפרשת וארא. ע"פ הבנה זו אין פרשת וארא ההמשך הטבעי והישיר של פרשת שמות אלא סיפור דברים העומד בפני עצמו. המשמעות המיידית של הנ"ל היא כפולה: א. שהמשכו הישיר של שיעבוד מצרים, המתואר בשני הפרקים הראשונים של הספר, הוא כפול – המשך א' נפרש בפרקים ג' – ה', והמשך שני מתחיל בפרק ו' פסוק ב'. ב. שהמשכה הישיר של פרשת שמות אינו בפרשת וארא אלא במקום אחר, אותו צריך לברר. בזאת ענינו למעשה, בסגנון "אין הכי נמי" על התמיהה שהעלנו ביחס לרצף שבין שתי הפרשות, דהיינו "אין הכי נמי" – כמשתמע מן התמיהה, באמת פרשת וארא אינה המשכה הישיר של פרשת שמות.

היכן אם כן המשכה של פרשת שמות? על שאלה זו נענה בעזרת השאלה ששאלנו לעיל על ריבוי המכות. שם שאלנו: "למה צריך עשר מכות בכדי להוציא את ישראל ממצרים?". התשובה לשאלה זו היא גם בסגנון "אין הכי נמי", דהיינו באמת אין צורך בעשר מכות בכדי להוציא את ישראל אלא מספיקה מכה אחת. לפי הבנה זו, מכת בכורות היא המוקדשת להוצאתם הפיזית של ישראל ממצרים ואילו תשע המכות האחרות מוקדשות לתכלית אחרת[2]. נמצא פרק יא מהווה המשכה הישיר של סוף פרשת שמות (ו, א) ולאור זאת מובנת תשובתו של הקב"ה למשה ומוסרת תמיהתנו על השלכות תשובה זו. משה מלין על הרעת המצב של בני ישראל והקב"ה משיבו "עתה תראה אשר אעשה לפרעה" ואת התממשותו של ה"עתה תראה" יש לחפש בראש פרק יא, בצווי על מכת בכורות[3].

ג.

נסכם בטבלה את המבנה הספרותי שהצענו עד כה:

הנושא

יציאת מצרים

הבחינות

פר'   שמות ומחצית ב'

של   פר' בא.

פר'   וארא, מחצית א' בפר' בא

ומחצית   א' בפרשת בשלח.

המינוי

פרק   ג' – ד, כז

(בסנה ובדרך במלון)

פרק   ו', ב – ח

 ("אני ה'", ארבע   לשונות גאולה)

השליחות   הראשונה

ד,   כח – ו', א' (מאמון העם

ועד סוף פר' שמות)

ו,   ט – ז, יד

("ולא שמעו אל משה" עד לאחר   אות המטה)

המכות

יא   – יב

סוף   ז – י

בכדי לבאר את תוכן הדברים, נעיין קודם בעיקרי  המינוי והשליחות:

פרשת שמות

פרשת וארא

וַיֵּרָא   מַלְאַךְ ה' אֵלָיו בְּלַבַּת אֵשׁ מִתּוֹךְ הַסְּנֶה…  וַיִּקְרָא אֵלָיו אֱלֹהִים מִתּוֹךְ הַסְּנֶה…

וַיְדַבֵּר   אֱלֹהִים אֶל מֹשֶׁה

וַיֹּאמֶר   אָנֹכִי אֱ-לֹהֵי אָבִיךָ אֱ-לֹהֵי אַבְרָהָם אֱ-לֹהֵי יִצְחָק וֵא-לֹהֵי   יַעֲקֹב…

וַיֹּאמֶר   אֵלָיו אֲנִי ה':

כֹּה   תֹאמַר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל ה' אֱלֹהֵי אֲבֹתֵיכֶם אֱלֹהֵי אַבְרָהָם אֱלֹהֵי   יִצְחָק וֵאלֹהֵי יַעֲקֹב שְׁלָחַנִי אֲלֵיכֶם זֶה שְּׁמִי לְעֹלָם וְזֶה   זִכְרִי לְדֹר דֹּר

וָאֵרָא   אֶל אַבְרָהָם אֶל יִצְחָק וְאֶל יַעֲקֹב בְּאֵל שַׁדָּי וּשְׁמִי ה' לֹא   נוֹדַעְתִּי לָהֶם

לֵךְ וְאָסַפְתָּ אֶת זִקְנֵי   יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם ה' אֱלֹהֵי אֲבֹתֵיכֶם נִרְאָה אֵלַי אֱלֹהֵי אַבְרָהָם   יִצְחָק וְיַעֲקֹב לֵאמֹר פָּקֹד פָּקַדְתִּי אֶתְכֶם וְאֶת הֶעָשׂוּי לָכֶם   בְּמִצְרָיִם

וְגַם   הֲקִמֹתִי אֶת בְּרִיתִי אִתָּם לָתֵת לָהֶם אֶת אֶרֶץ כְּנָעַן אֵת   אֶרֶץ מְגֻרֵיהֶם אֲשֶׁר גָּרוּ בָהּ: וְגַם אֲנִי שָׁמַעְתִּי אֶת נַאֲקַת   בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר מִצְרַיִם מַעֲבִדִים אֹתָם וָאֶזְכֹּר אֶת   בְּרִיתִי

וָאֹמַר   אַעֲלֶה אֶתְכֶם מֵעֳנִי מִצְרַיִם אֶל אֶרֶץ הַכְּנַעֲנִי וְהַחִתִּי   וְהָאֱמֹרִי וְהַפְּרִזִּי וְהַחִוִּי וְהַיְבוּסִי אֶל אֶרֶץ זָבַת חָלָב   וּדְבָשׁ

לָכֵן   אֱמֹר לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל אֲנִי ה' וְהוֹצֵאתִי אֶתְכֶם   מִתַּחַת סִבְלֹת מִצְרַיִם וְהִצַּלְתִּי אֶתְכֶם מֵעֲבֹדָתָם וְגָאַלְתִּי   אֶתְכֶם בִּזְרוֹעַ נְטוּיָה וּבִשְׁפָטִים גְּדֹלִים: וְלָקַחְתִּי אֶתְכֶם לִי   לְעָם וְהָיִיתִי לָכֶם לֵאלֹהִים וִידַעְתֶּם כִּי אֲנִי ה' אֱלֹהֵיכֶם   הַמּוֹצִיא אֶתְכֶם מִתַּחַת סִבְלוֹת מִצְרָיִם: וְהֵבֵאתִי אֶתְכֶם אֶל   הָאָרֶץ אֲשֶׁר נָשָׂאתִי אֶת יָדִי לָתֵת אֹתָהּ לְאַבְרָהָם לְיִצְחָק   וּלְיַעֲקֹב וְנָתַתִּי אֹתָהּ לָכֶם מוֹרָשָׁה אֲנִי ה'

וְשָׁמְעוּ   לְקֹלֶךָ

וַיְדַבֵּר   מֹשֶׁה כֵּן אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְלֹא שָׁמְעוּ אֶל מֹשֶׁה מִקֹּצֶר רוּחַ   וּמֵעֲבֹדָה קָשָׁה

וּבָאתָ   אַתָּה וְזִקְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶל מֶלֶךְ מִצְרַיִם וַאֲמַרְתֶּם אֵלָיו ה'   אֱלֹהֵי הָעִבְרִיִּים נִקְרָה עָלֵינוּ וְעַתָּה נֵלֲכָה נָּא דֶּרֶךְ   שְׁלֹשֶׁת יָמִים בַּמִּדְבָּר וְנִזְבְּחָה לַה' אֱלֹהֵינוּ

וַיְדַבֵּר   ה' אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר: בֹּא דַבֵּר אֶל פַּרְעֹה מֶלֶךְ מִצְרָיִם וִישַׁלַּח   אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מֵאַרְצוֹ:

וַאֲנִי   יָדַעְתִּי כִּי לֹא יִתֵּן אֶתְכֶם מֶלֶךְ מִצְרַיִם לַהֲלֹךְ וְלֹא בְּיָד   חֲזָקָה…

וַיְדַבֵּר   מֹשֶׁה לִפְנֵי ה' לֵאמֹר הֵן בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֹא שָׁמְעוּ אֵלַי וְאֵיךְ   יִשְׁמָעֵנִי פַרְעֹה וַאֲנִי עֲרַל שְׂפָתָיִם

וְשָׁאֲלָה   אִשָּׁה מִשְּׁכֶנְתָּהּ וּמִגָּרַת בֵּיתָהּ כְּלֵי כֶסֶף וּכְלֵי זָהָב   וּשְׂמָלֹת…

אֵלֶּה   רָאשֵׁי בֵית אֲבֹתָם בְּנֵי רְאוּבֵן …

לאור הטבלה הנ"ל, נוכל להגדיר את ההבדלים שבין שתי הבחינות:

שמות

וארא

התגלות   במראה

דיבור   ישיר

"אנכי   א-להי אביך" – קשר מצד האבות

"אני   ה'" – קשר ישיר ביני ובינך

זכות   אבות

ברית   אבות

"ואספת   את זקני ישראל" – נציגי האבות

"לך   אמר לבני ישראל" – מציאות לאומית חדשה

הצלה   בגלל העבר – "פקד פקדתי את העשוי לכם במצרים"

הצלה   לשם העתיד – ד' לשונות גאולה לעבר "והייתי לכם לא-להים"

"ושמעו   לקולך" – לא רק נבואה, גם מציאות מוכרחת וכפויה – גאולה שלא תלויה בהם ואף   בעל כרחם

"ולא   שמעו אל משה" – ברית מחייבת שותפות והסכמה של שני הצדדים

המשך   ישיר של הדיבור – ישראל מוכרחים, אבל מפרעה חייבים לבקש רשות ולא יצאו עד שיאמר   בפירוש "קומו צאו מתוך עמי"

דיבור   חדש שהוא תוצאת השלב הקודם – אילו הסכימו ישראל מרצונם לאתגר הברית, פרעה היה   כפוי ומוכרח ולא היה צריך לדבר עמו. ועל הפרעתו, היה נפגע.

המכות

מכת   בכורות ליציאה

תשע   המכות ל"וידעו מצרים כי אני ה'".

אקט   היציאה ממצרים

1.   מכת בכורות,

2.   שילוח פרעה את העם,

3.   היציאה ממצרים

3.   קריעת ים סוף,

2.   מעבר ישראל,

1.   טיבוע המצרים

הפרדה

"ואתם   לא תצאו איש מפתח ביתו עד בקר"

"ויסע   מלאך ה'… ויבא בין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל ולא קרב זה אל זה כל   הלילה".

"כה   אמר ה' כחצת הלילה אני יצא בתוך מצרים", "והכיתי כל בכור… אני   ה'"

"ה'   ילחם לכם ואתם תחרשון"

"והייתי   להם לא-להים"

קרבן   פסח

שירת   הים

ד.

מהנ"ל משמע שיציאת מצרים התבצעה בשני מהלכים רוחניים מקבילים אשר משלימים לכלל מהלך אחד המתואר ע"י התורה ברצף.

בחינה אחת, המתחילה בפרשת שמות, מתבססת על העבר ומוליכה ליציאת מצרים מכח זכות האבות. ההבטחה לאבות מחד וצרת השיעבוד מאידך מניעים את הגאולה. היא מוכרחת אינה תלויה במעשי ישראל או ברצונם, אך אין בכוחה המוסרי לפגוע בצד אחר[4] ועל כן היא טעונה "הסכמה" ו"שילוח" מצד פרעה[5]. עיקר המהלך הוא להוצאתם הפיזית של ישראל  ממצרים ולכך מספיקה רק מכה אחת, מכת בכורות. אין ישראל רשאים "להנות" או לשמוח לאיד מצרים ועל כן הם יהיו ספונים בבתיהם כל הלילה ובמקביל גם צריכים שמירה לעצמם מפגיעת המשחית, כי אין להם יתרון משל עצמם והשטן מקטרג בשעת סכנה. קרבן פסח הוא ברית המתחייבת מעצם הוצאת העם ממצרים והיא הגדרת זהות מוכרחת כמו ברית מילה בגיל שמונה ימים, הנעשית לתינוק ע"י הוריו שלא לדעתו ואין הסכמתו נדרשת.

בחינה שניה היא זו הנפרשת בפרשת וארא. היא יציאה "ייעודית" ולא "סיבתית"[6] ומתבססת על ברית ישירה הנכרתת בין הקב"ה לישראל – "והוצאתי… והצלתי…. וגאלתי… ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לא-להים וידעתם כי אני ה'… והבאתי[7] אתכם אל הארץ…". ברית זו חייבת להיות על דעת שני הצדדים, ישראל והקב"ה[8], ועל כן אין הקב"ה אומר מראש "ושמעו לקולך", אלא אפשרית גם האופציה "ולא שמעו אל משה מקצר רוח ומעבודה קשה".

בשלב זה משה נשלח אך ורק לבני ישראל ואין שליחות אל פרעה ! אילו היו שומעים ישראל למשה ומסכימים לאתגר והייעוד שהציב בפניהם, עוצמתם ועצמת הברית הייתה יוצרת מציאות המאפשרת את יציאת מצרים ללא תלות בפרעה ובהסכמתו. כשלא עמד להם כחם, מקצר רוח ומעבודה קשה, נתחייב מהלך בעוצמה פחותה, מעין "לוחות שניים", המשלב "וידעו… כי אני ה'", הפונה גם אל פרעה וגם אל בני ישראל. לפיכך אין מוזכרת שליחות אל פרעה בדברי ה' שבראש הפרשה ורק לאחר ש"לא שמעו אל בני ישראל" נפתח דיבור חדש הפונה אל פרעה.

כיוון שהמדובר הוא בברית ייעוד בין ה' וישראל, אין פניה אל זקני העם, כמו בפרשת שמות, אלא "לך אמר לבני ישראל", שזו תשתית ייעודית חדשה הבאה לידי ביטוי בהתייחסות לשבטים[9]. מטרת השליחות הוא שידעו מצרים וישראל "כי אני ה'"[10]. המטרה תיושם כלפי פרעה בתשע המכות הראשונות וכלפי ישראל בשעה שיעמדו על הים ויראו את ישועת ה' "וירא ישראל את היד החזקה… ויאמנו בה' ובמשה עבדו". ע"פ בחינה זו, היציאה הפיזית של ישראל ממצרים לאחר שילוח פרעה היא בבחינת יציאה פיזית אך לא נפשית, שכן פרעה מיד רודף אחרי בני ישראל וישראל, מצידם, לא השתחררו מאימתו. רק קריעת ים סוף מנתקת סופית בין המשעבד לעבדים ובכך מתאפשרת השלמת היציאה.

נמצינו למדים שגאולת ישראל, לשעתה ולדורות, מתבססת על שני מהלכים, אחד על כרחם משום צער הגלות שעבר עליהם והשני ברצונם מתוך אתגר וייעוד העומדים לפתחם לשם יישום בעתיד. זכו – יגאלו מתוך ברית, לרצונם, מתוך שיתוף עימם וע"פ עוצמת מעשיהם. לא זכו – יגאלו מכח זכות אבות, על כרחם ומתוך היגררותם אחר המציאות. וסופרו בחינות יציאת מצרים ע"י הכתוב ברצף סיפורי אחד ללמדנו שבכל מהלך קיימות שתי האפשרויות ויכולים ישראל בכל שלב לעבור מבחינה לבחינה, לשני הכיוונים, ותלוי הדבר רק בהם.


[1] "למה הרעת לעם הזה" לפרשת שמות.

[2] בשלב זה נגדיר כללית את תכלית תשע המכות ב"וידעו מצרים כי אני ה'". לעיל העלנו שאלות ביחס לתכלית זו ומשמעותה. כיוון שניתוח תשע המכות מזקיק מאמר נפרד, מסופקני אם נצליח לענות על אותה סדרת שאלות במסגרת מאמר זה.

[3] בשלב זה נגדיר את תחילת ההמשך בפסוק ד' של פרק יא. פסוקים א – ג הם, לענ"ד, פסוקים מחברים בין שתי הבחינות ויש להרחיב בהם בעיון נפרד. לעומת זאת יש להצביע על כך שביאורנו מתרץ קושיה אחרת. פרק י' מסתיים בהתפרצות פרעה כלפי משה ובמבוי סתום: "וַיְחַזֵּק ה' אֶת לֵב פַּרְעֹה וְלֹא אָבָה לְשַׁלְּחָם: וַיֹּאמֶר לוֹ פַרְעֹה לֵךְ מֵעָלָי הִשָּׁמֶר לְךָ אַל תֹּסֶף רְאוֹת פָּנַי כִּי בְּיוֹם רְאֹתְךָ פָנַי תָּמוּת: וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה כֵּן דִּבַּרְתָּ לֹא אֹסִף עוֹד רְאוֹת פָּנֶיךָ" (י, כז – כט). שאלה מתבקשת, העולה בפרשנים, היא איך הודיע משה לפרעה על מכת בכורות, כמובא בפרק יא, אם בסוף מכת חשך "סוכם" ביניהם שאין הם נראים עוד זה לזה? התשובה המובאת במדרש היא שאכן לחאר שיצא משה מן הארמון באותה פעם לא ראה את פרעה אלא שבעודו ניצב מול פרעה, קיבל משה את הנבואה על מכת בכורות ואמרה לפרעה באותו מעמד וכך נתקיימו הדברים. אולם ניתן לבאר ע"פ הצעתנו, שע"פ הבחינה של פרשת וארא, שליחות משה אל פרעה אכן מסתיימת בסוף המכה התשיעית, מכת חשך, ואכן אין שום צורך שהם יפגשו ויתראו עוד. התראת משה לפרעה על מכת בכורות אינה המשך פרק י' אלא המשך ישיר של סוף פרשת שמות. המשכו של פרק י', להבנתנו מצוי בפרשת בשלח, אכן עוד חזון למועד.

[4] בדומה למה שנאמר לאברהם אבינו עם הבטחת הארץ: "גר יהיה זרעך… ודור רביעי ישובו הנה כי לא שלם עוון האמורי עד עתה".

[5] כעת יובן הדו-שיח שבסוף פרשת שמות: "וַיָּשָׁב מֹשֶׁה אֶל ה' וַיֹּאמַר אֲדֹנָי לָמָה הֲרֵעֹתָה לָעָם הַזֶּה לָמָּה זֶּה שְׁלַחְתָּנִי: וּמֵאָז בָּאתִי אֶל פַּרְעֹה לְדַבֵּר בִּשְׁמֶךָ הֵרַע לָעָם הַזֶּה וְהַצֵּל לֹא הִצַּלְתָּ אֶת עַמֶּךָ: וַיֹּאמֶר ה' אֶל מֹשֶׁה עַתָּה תִרְאֶה אֲשֶׁר אֶעֱשֶׂה לְפַרְעֹה כִּי בְיָד חֲזָקָה יְשַׁלְּחֵם וּבְיָד חֲזָקָה יְגָרְשֵׁם מֵאַרְצוֹ". למה רק "עתה תראה"? למה לא מקודם (וכבר הרחבנו בשיח זה)? אלא שפרעה לא אמור היה להפגע מעצם מהלך היציאה והסכמתו נדרשה לשילוח העם. אלא שהוא עשה צעד אחד מיותר בהכבדת העבודה המתוארת בפרק ה' והיא היא שאיפשרה את הפגיעה בו ואת הכרחתו "להסכים". על כן אומר הקב"ה למשה: "עתה תראה" – דווקא הרעת התנאים ע"י פרעה היא שמאפשרת את היד החזקה.

[6] דהיינו, לשם העתיד ולא בגלל העבר.

[7] מכאן יובן מדוע אנו מדברים על "ארבע לשונות של גאולה" ושותים רק ארבע כוסות בפסח ולא מתייחסים ללשון החמישית. גאולת "והבאתי אתכם אל הארץ" מוזכרת רק לאחר האמירה "ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לא-להים". אלו שתי פעולות הנעשות משני צדדים שונים ותלויות, כל אחת מהן, ברצונו החפשי של כל צד. הקב"ה צריך לרצות את ישראל לעמו וישראל צריכים לרצות בה' כא-להים. הביאה לארץ ישראל מותנית בקיומה של הברית. אילו ח"ו לא היו ישראל מקבלים את הברית לא היו נכנסים לארץ ישראל. מכאן נבין ונענה על סוגיה/ שאלה אחרת והיא: מדוע כל הזמן מבקשים משה ואהרן מפרעה לצאת לחוג במדבר שלשה ימים? למה הם לא אומרים את האמת שרצונם לצאת ממצרים לצמיתות וללכת אל ארץ נחלתם, ארץ כנען? למה הם "מתחבאים" מאחורי הסבר שברור להם שהוא לא נכון? וכי עם כל מהלך יציאת מצרים ניתן היה להסתדר ורק מאמירת האמת לפרעה מצאו לנכון להימנע? אלא שלאור דברינו התשובה מתבקשת: הבקשה לצאת לחוג לה' במדבר הייתה לשם כריתת הברית בין ה' ובין ישראל. ברית זו הייתה מותנית ולא הייתה מוחלטת עד שהיא לא נעשתה בפועל. וכל זמן שלא נעשתה הברית, ההבטחה על ארץ ישראל לא הייתה מוחלטת, על כן לא יכלו משה ואהרן לומר לפרעה בוודאות שדרכם אל ארץ ישראל אלא רק אל התחנה הראשונה, היא הברית במדבר.

[8] עיין הערה קודמת.

[9] לאחר שלא שמעו ישראל אל משה, מנחה הקב"ה את משה לשליחות אל פרעה. משה עונה: "הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה". בזה נפתחת שליחות מחודשת ומסודרת אל ישראל ואל פרעה. שליחות מחודשת זו נפתחת בכותרת ולאחר מכן בא פירוט. הכתוב פותח ביסוד השליחות: "אֵלֶּה רָאשֵׁי בֵית אֲבֹתָם בְּנֵי רְאוּבֵן בְּכֹר יִשְׂרָאֵל…",. פירוט זה מקביל אבל אחר מהפתיחה של הספר "ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה" ששם המוקד הם "אבות" השבטים, ושני פתיחות אלו הם המשך ישיר של הייחוס שכולל את שתי הפתיחות באמצע פרשת ויגש כשבני ישראל מגיעים למצרים. פירוט פרשת וארא נמשך עד משה ואהרן "המדברים אל פרעה מלך מצרים" ומוצגים כהכרעה א-לוהית ללא צורך להביא את רקעה (אם מנתקים את פרשת וארא מפרשת שמות, כפי שאברהם אבינו נבחר בהכרעה א-לוהית ללא שום צורך להצדיק זאת על ידי תיאור חייו לפני כן. לאחר פירוט יסוד השליחות באה השליחות אל פרעה, שהיא החידוש של השליחות שבאה אחרי שבנ"י לא שמעו אל משה מקצר רוח ומעבודה קשה.

[10] שאלנו בראש דברינו על התכלית שיש בידיעת פרעה את ה', הרי הוא לא מביע זאת וגם אם הפנים אותה, הרי שמת על הים ואין בידו לפרסם את הדבר. להצעת כיוון עיין בעיון לפרשת בשלח "ולא נחם… כי אמר…".

"וישם בארון במצרים" – לפרשת ויחי

דומה שאת פרשת ויחי יש לפתוח בפסוק המסיים את פרשת ויגש:

"וַיֵּשֶׁב יִשְׂרָאֵל בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם בְּאֶרֶץ גֹּשֶׁן וַיֵּאָחֲזוּ בָהּ וַיִּפְרוּ וַיִּרְבּוּ מְאֹד" (בראשית מז, כז).

פסוק זה כנראה עולה לשני צדדיו.

מחד, הוא מסיים את העניין הקודם לו בפרשת ויגש. שם, ב-14 פסוקים, מתוארת מצוקת הרעב של המצריים, הנאלצים בעל כורחם למכור את רכושם, בהמתם, ביתם, אדמתם וגופם לפרעה בכדי לזכות באוכל ובזרע. כמסגרת מקיפה לספור זה באים שני פסוקים כהקדמה ופסוק כמסיים, המתארים את הרווחה אשר לבני ישראל, המקבלים אוכל לפי הטף ונאחזים בארץ מצרים. עפ"ז הפסוק המסיים של פרשת ויגש הוא בעל תיאור ניגודי, הבא להבליט את בני ישראל על רקע סביבתם.

מאידך, יכול לשמש פסוק זה כפתיח לפרשת ויחי. אף המסורה אינה גורסת הפרדה בין הפרשות, בפתוחה או בסתומה, וסוף פרשת ויגש בא ברצף עם פרשת ויחי. כפתיח, בא פסוק זה ללמד על תהליך התיישבותם ו"שקיעתם" במודע ומרצון של בני משפחת יעקב ב"כל טוב ארץ מצרים". אין פה שיעבוד, ולא מלך חדש ולא הכרח ולא כפייה. מתוארת פה השתקעות יזומה.

הדבר בולט בבקשת יעקב מיוסף: " אִם נָא מָצָאתִי חֵן בְּעֵינֶיךָ שִׂים נָא יָדְךָ תַּחַת יְרֵכִי וְעָשִׂיתָ עִמָּדִי חֶסֶד וֶאֱמֶת אַל נָא תִקְבְּרֵנִי בְּמִצְרָיִם… וַיֹּאמֶר הִשָּׁבְעָה לִי וַיִּשָּׁבַע לוֹ". יעקב מבקש מיוסף להשבע לו כדי שזה יוכל אח"כ לבא לפרעה ולומר: "אָבִי הִשְׁבִּיעַנִי לֵאמֹר הִנֵּה אָנֹכִי מֵת בְּקִבְרִי אֲשֶׁר כָּרִיתִי לִי בְּאֶרֶץ כְּנַעַן שָׁמָּה תִּקְבְּרֵנִי". יעקב נזקק להשביע את יוסף, לא בגלל החשש מקשיחות לבו של פרעה או מרוע אופיו. פשוט, ללא הכרח השבועה מצד עצמה, אין שום הגיון, להבנת פרעה, בהולכת יעקב לקבורה בארץ כנען. ליעקב אין שום דבר בארץ כנען – לא משפחה, לא רכוש, לא אחוזה, לא מכרים, פשוט שום דבר הגיוני שמצדיק חזרה לשם. בהבנה פשוטה, כפי שסבר גם פרעה, ארץ כנען פשוט מחוקה בשביל יעקב וביתו. משפחתו המקורית לא משם, לאביו הביאו אשה מחרן, הוא הלך בשביל אשה לחרן וכל מה שיש לו בכנען זה רק קבר. חוץ מזה, שלאור הכבוד שנעשה ליעקב עם מותו, אם מצידו ואם בגלל יוסף, הרי שזהו חוסר נימוס מופגן לא להיקבר במצרים אחרי כל הרווחה שהוענקה לו על ידה.

יעקב עוד מצליח לקבל העלאה לאחר מותו, אבל כבר יוסף מודע לכך שזה לא יחזור על עצמו והוא רק מבקש שבעתיד יעלו את עצמותיו לארץ ישראל. גם הוא מבין שזה לא יהיה בקרוב וכנראה גם לא מיוזמת בני המשפחה, אלא "וֵא-לֹהִים פָּקֹד יִפְקֹד אֶתְכֶם וְהֶעֱלָה אֶתְכֶם מִן הָאָרֶץ הַזֹּאת…".

התורה לא מתארת נסיון או שאיפה מיידית של בית יעקב לחזור לארץ כנען, זו שאליה הלך אברהם וממנה לא יצא יצחק. כדי להמחיש ולהעצים את העוגן שמצא בית יעקב במצרים בא סיום הספר: "וַיָּמָת יוֹסֵף בֶּן מֵאָה וָעֶשֶׂר שָׁנִים וַיַּחַנְטוּ אֹתוֹ וַיִּישֶׂם בָּאָרוֹן בְּמִצְרָיִם" – מוות, חנטה, ויישם, בארון, במצרים – כאילו ירידה אחרי ירידה, שקיעה אחרי שקיעה, והמילה המסיימת של הספר היא "במצרים". מה שהתחיל ב"לך לך מארצך… אל הארץ אשר אראך" מסתיים עמוק עמוק בתוך הנילוס של מצרים ומחכה ל"פקד יפקד א-להים".

אילו לפחות סיום הספר היה מתאזר בסבלנות וממתין עוד 3-4 שבועות עד ליציאת מצרים וקריעת ים סוף ואז מסתיים. אז היה מובן שהוא סוגר מעגל וחותם את "ידע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה ואחרי כן יצאו ברכוש גדול" בטוב וכנדרש. אבל סיום כמו זה שלפנינו רק מדגיש את כשלון המהלך שהחל אצל אברהם אבינו (עבור מי שעוד לא יודע את המשך ההיסטוריה ועוד לא קרא את המשך התורה).

חוט דק מחבר את סיום ספר בראשית לספר שמות. חוט השזור משני נימין, שני פסוקים בספר בראשית המלמדים שיש "חיים" לאחר הסיום:

א.     ההבטחה לאברהם: "גר יהיה זרעך ועבדום וענו אתם ארבע מאות שנה ואחרי כן יצאו  ברכוש גדול".

ב.      "וֵא-לֹהִים פָּקֹד יִפְקֹד אֶתְכֶם וְהֶעֱלָה אֶתְכֶם מִן הָאָרֶץ הַזֹּאת אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר נִשְׁבַּע לְאַבְרָהָם לְיִצְחָק וּלְיַעֲקֹב".

בעקבותיהם, דומה שיש לסכם את הספר מתחילתו ולא רק מפרשת "לך לך".

שלש עולמות מושלמים מתנפצים בתחילת הספר – אדם בגן עדן, דור המבול ודור הפלגה. את חטאיהם ניתן לתאר, ע"פ הסדר, כבקשת החופש להנות מהכל, היכולת לעשות הכל, היכולת הקבוצתית המושלמת.

לשם תיקונם מתחיל עיצוב של שלש עולמות של כל אחד משלושת האבות. כל אחד מהם בדרכו מתמודד עם ועומד כנגד  אחד העולמות המנופצים שקדמו לו.

1. אדם ואברהם – שניהם משולחים ממקומם, הראשון בסופו של תהליך והשני כהתחלה של תהליך. אדם הראשון מגורש כדי להציל תהליך ואברהם מגרש את האמה ואת בנה כדי להמשיך אותו. 2. דור המבול שנחתם דינם במים על החמס אשר בידיהם ויצחק הגזול והמתחמק מעמידה על זכותו, ועסוק במציאת מים מבוא באר לחי ראי ומבארות אחרות. 3. דור הפלגה העסוק ב"שפה אחת ודברים אחדים" ויעקב, שמחד, מייחד את ה' במפגשיו עם יוסף, ומאידך, עסוק באיחוד כל בניו לכלל "בני ישראל". דור הפלגה שהחלו באחדות והסתיימו בפילוג וב"נבלה שם את שפתם" ובני יעקב המתחילים בפילוג ומסיימים באיחוד ואחדות.

הספר מתחיל בשלמות. בזו שכולם חולמים עליה: "אילו יכולנו…, אילו היה לנו… כאשר נוכל וכאשר יהיה לנו…", בשלמות שאין אחריה אלא גירוש, טביעה ובלבול. והספר מסתיים בהשתלמות מתמדת. ברגל אחת המצוייה עמוק במצרים ורגל שנייה המביטה כל הזמן קדימה: "וְיִקָּרֵא בָהֶם שְׁמִי וְשֵׁם אֲבֹתַי אַבְרָהָם וְיִצְחָק…", "הֵאָסְפוּ וְאַגִּידָה לָכֶם אֵת אֲשֶׁר יִקְרָא אֶתְכֶם בְּאַחֲרִית הַיָּמִים", וכן "וֵא-לֹהִים פָּקֹד יִפְקֹד אֶתְכֶם וְהֶעֱלָה אֶתְכֶם מִן הָאָרֶץ הַזֹּאת אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר נִשְׁבַּע לְאַבְרָהָם לְיִצְחָק וּלְיַעֲקֹב". זהו המסר הבסיסי של מהלך ההשתלמות – את הגאולה לא מתחילים מגן עדן אלא ממעמקי הנילוס ואז מגיעים עד השמים.

"יעבדוך עמים" – לפרשת ויגש

דומה שאת פרשת ויחי יש לפתוח בפסוק המסיים את פרשת ויגש:

"וַיֵּשֶׁב יִשְׂרָאֵל בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם בְּאֶרֶץ גֹּשֶׁן וַיֵּאָחֲזוּ בָהּ וַיִּפְרוּ וַיִּרְבּוּ מְאֹד" (בראשית מז, כז).

פסוק זה כנראה עולה לשני צדדיו.

מחד, הוא מסיים את העניין הקודם לו בפרשת ויגש. שם, ב-14 פסוקים, מתוארת מצוקת הרעב של המצריים, הנאלצים בעל כורחם למכור את רכושם, בהמתם, ביתם, אדמתם וגופם לפרעה בכדי לזכות באוכל ובזרע. כמסגרת מקיפה לספור זה באים שני פסוקים כהקדמה ופסוק כמסיים, המתארים את הרווחה אשר לבני ישראל, המקבלים אוכל לפי הטף ונאחזים בארץ מצרים. עפ"ז הפסוק המסיים של פרשת ויגש הוא בעל תיאור ניגודי, הבא להבליט את בני ישראל על רקע סביבתם.

מאידך, יכול לשמש פסוק זה כפתיח לפרשת ויחי. אף המסורה אינה גורסת הפרדה בין הפרשות, בפתוחה או בסתומה, וסוף פרשת ויגש בא ברצף עם פרשת ויחי. כפתיח, בא פסוק זה ללמד על תהליך התיישבותם ו"שקיעתם" במודע ומרצון של בני משפחת יעקב ב"כל טוב ארץ מצרים". אין פה שיעבוד, ולא מלך חדש ולא הכרח ולא כפייה. מתוארת פה השתקעות יזומה.

הדבר בולט בבקשת יעקב מיוסף: " אִם נָא מָצָאתִי חֵן בְּעֵינֶיךָ שִׂים נָא יָדְךָ תַּחַת יְרֵכִי וְעָשִׂיתָ עִמָּדִי חֶסֶד וֶאֱמֶת אַל נָא תִקְבְּרֵנִי בְּמִצְרָיִם… וַיֹּאמֶר הִשָּׁבְעָה לִי וַיִּשָּׁבַע לוֹ". יעקב מבקש מיוסף להשבע לו כדי שזה יוכל אח"כ לבא לפרעה ולומר: "אָבִי הִשְׁבִּיעַנִי לֵאמֹר הִנֵּה אָנֹכִי מֵת בְּקִבְרִי אֲשֶׁר כָּרִיתִי לִי בְּאֶרֶץ כְּנַעַן שָׁמָּה תִּקְבְּרֵנִי". יעקב נזקק להשביע את יוסף, לא בגלל החשש מקשיחות לבו של פרעה או מרוע אופיו. פשוט, ללא הכרח השבועה מצד עצמה, אין שום הגיון, להבנת פרעה, בהולכת יעקב לקבורה בארץ כנען. ליעקב אין שום דבר בארץ כנען – לא משפחה, לא רכוש, לא אחוזה, לא מכרים, פשוט שום דבר הגיוני שמצדיק חזרה לשם. בהבנה פשוטה, כפי שסבר גם פרעה, ארץ כנען פשוט מחוקה בשביל יעקב וביתו. משפחתו המקורית לא משם, לאביו הביאו אשה מחרן, הוא הלך בשביל אשה לחרן וכל מה שיש לו בכנען זה רק קבר. חוץ מזה, שלאור הכבוד שנעשה ליעקב עם מותו, אם מצידו ואם בגלל יוסף, הרי שזהו חוסר נימוס מופגן לא להיקבר במצרים אחרי כל הרווחה שהוענקה לו על ידה.

יעקב עוד מצליח לקבל העלאה לאחר מותו, אבל כבר יוסף מודע לכך שזה לא יחזור על עצמו והוא רק מבקש שבעתיד יעלו את עצמותיו לארץ ישראל. גם הוא מבין שזה לא יהיה בקרוב וכנראה גם לא מיוזמת בני המשפחה, אלא "וֵא-לֹהִים פָּקֹד יִפְקֹד אֶתְכֶם וְהֶעֱלָה אֶתְכֶם מִן הָאָרֶץ הַזֹּאת…".

התורה לא מתארת נסיון או שאיפה מיידית של בית יעקב לחזור לארץ כנען, זו שאליה הלך אברהם וממנה לא יצא יצחק. כדי להמחיש ולהעצים את העוגן שמצא בית יעקב במצרים בא סיום הספר: "וַיָּמָת יוֹסֵף בֶּן מֵאָה וָעֶשֶׂר שָׁנִים וַיַּחַנְטוּ אֹתוֹ וַיִּישֶׂם בָּאָרוֹן בְּמִצְרָיִם" – מוות, חנטה, ויישם, בארון, במצרים – כאילו ירידה אחרי ירידה, שקיעה אחרי שקיעה, והמילה המסיימת של הספר היא "במצרים". מה שהתחיל ב"לך לך מארצך… אל הארץ אשר אראך" מסתיים עמוק עמוק בתוך הנילוס של מצרים ומחכה ל"פקד יפקד א-להים".

אילו לפחות סיום הספר היה מתאזר בסבלנות וממתין עוד 3-4 שבועות עד ליציאת מצרים וקריעת ים סוף ואז מסתיים. אז היה מובן שהוא סוגר מעגל וחותם את "ידע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה ואחרי כן יצאו ברכוש גדול" בטוב וכנדרש. אבל סיום כמו זה שלפנינו רק מדגיש את כשלון המהלך שהחל אצל אברהם אבינו (עבור מי שעוד לא יודע את המשך ההיסטוריה ועוד לא קרא את המשך התורה).

חוט דק מחבר את סיום ספר בראשית לספר שמות. חוט השזור משני נימין, שני פסוקים בספר בראשית המלמדים שיש "חיים" לאחר הסיום:

א.     ההבטחה לאברהם: "גר יהיה זרעך ועבדום וענו אתם ארבע מאות שנה ואחרי כן יצאו  ברכוש גדול".

ב.      "וֵא-לֹהִים פָּקֹד יִפְקֹד אֶתְכֶם וְהֶעֱלָה אֶתְכֶם מִן הָאָרֶץ הַזֹּאת אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר נִשְׁבַּע לְאַבְרָהָם לְיִצְחָק וּלְיַעֲקֹב".

בעקבותיהם, דומה שיש לסכם את הספר מתחילתו ולא רק מפרשת "לך לך".

שלש עולמות מושלמים מתנפצים בתחילת הספר – אדם בגן עדן, דור המבול ודור הפלגה. את חטאיהם ניתן לתאר, ע"פ הסדר, כבקשת החופש להנות מהכל, היכולת לעשות הכל, היכולת הקבוצתית המושלמת.

לשם תיקונם מתחיל עיצוב של שלש עולמות של כל אחד משלושת האבות. כל אחד מהם בדרכו מתמודד עם ועומד כנגד  אחד העולמות המנופצים שקדמו לו.

1. אדם ואברהם – שניהם משולחים ממקומם, הראשון בסופו של תהליך והשני כהתחלה של תהליך. אדם הראשון מגורש כדי להציל תהליך ואברהם מגרש את האמה ואת בנה כדי להמשיך אותו. 2. דור המבול שנחתם דינם במים על החמס אשר בידיהם ויצחק הגזול והמתחמק מעמידה על זכותו, ועסוק במציאת מים מבוא באר לחי ראי ומבארות אחרות. 3. דור הפלגה העסוק ב"שפה אחת ודברים אחדים" ויעקב, שמחד, מייחד את ה' במפגשיו עם יוסף, ומאידך, עסוק באיחוד כל בניו לכלל "בני ישראל". דור הפלגה שהחלו באחדות והסתיימו בפילוג וב"נבלה שם את שפתם" ובני יעקב המתחילים בפילוג ומסיימים באיחוד ואחדות.

הספר מתחיל בשלמות. בזו שכולם חולמים עליה: "אילו יכולנו…, אילו היה לנו… כאשר נוכל וכאשר יהיה לנו…", בשלמות שאין אחריה אלא גירוש, טביעה ובלבול. והספר מסתיים בהשתלמות מתמדת. ברגל אחת המצוייה עמוק במצרים ורגל שנייה המביטה כל הזמן קדימה: "וְיִקָּרֵא בָהֶם שְׁמִי וְשֵׁם אֲבֹתַי אַבְרָהָם וְיִצְחָק…", "הֵאָסְפוּ וְאַגִּידָה לָכֶם אֵת אֲשֶׁר יִקְרָא אֶתְכֶם בְּאַחֲרִית הַיָּמִים", וכן "וֵא-לֹהִים פָּקֹד יִפְקֹד אֶתְכֶם וְהֶעֱלָה אֶתְכֶם מִן הָאָרֶץ הַזֹּאת אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר נִשְׁבַּע לְאַבְרָהָם לְיִצְחָק וּלְיַעֲקֹב". זהו המסר הבסיסי של מהלך ההשתלמות – את הגאולה לא מתחילים מגן עדן אלא ממעמקי הנילוס ואז מגיעים עד השמים.

בן יעקב ובני ישראל – לחלקו האחרון של ספר בראשית

בן יעקב ובני ישראל

לחלקו האחרון של ספר בראשית – גדי גזבר

 

המאמר נכתב לע"נ אבי מורי ר' צבי חנוך ז"ל (ה מרחשון תרצ"ז – יג אדר א תשנ"ה)

פורסם לראשונה ביום השנה הראשון לפטירתו, במסגרת חוברת מאמרים לזכרו.

 

חלק א'

ספר בראשית הוא ספר התולדות. מעבר למסופר בו על נושאים שונים, עומדת במרכזו העברת השושלת מדור לדור. הדבר בולט בעיקר בפרשיות בראשית ונח ,ברשימות התולדה, אך גם עולה בבירור מהמשך הספר ההולך ומתפתל בסיפור ממשיכי הדרך בבית אברהם ובניו.

עיון ביחסי האבות וממשיכי דרכם מעלה מהלך ענינים מורכב ומעניין המתרחש אצל האבות וגם אצל הבנים.

אם נבחן את גישתם של האבות לממשיכי דרכם, נראה שכל שלשת האבות "טעו" (או ללא המרכאות)  לגבי הבן שימשיך את דרכם.

אברהם מבין שישמעאל יכול להמשיך את דרכו, שכן הוא אומר לפני הקב"ה "לו ישמעאל יחיה לפניך"[1]. וכששרה דורשת שיגרש אותו – "וירע הדבר מאד בעיני אברהם על אודת בנו"[2] וצריך הקב"ה לאשר את הדבר בעיני אברהם.

אברהם רואה את עצמו, ע"פ הבטחת ה', כאב המון גויים ולפיכך סבור שכל בניו אמורים להמשיך את דרכו ,כל אחד ע"פ אופיו, גם אם הוא כרגע לא נראה מושלם, ונדרשים שרה, ובעקבותיה הקב"ה, ללמד שעדיין לא הגיעה השעה לשלב מתקדם שכזה בתהליך בנית האומה ועדיין יש לבחור רק אחד מהבנים.

לגבי יצחק אומרת התורה: "ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו"[3] – יצחק למד מאביו ומודע לכך שרק בן אחד יכול להמשיך את דרכו וכשנצרך הוא לבחור בין שני בניו, הוא מעדיף, באופן טבעי, את עשו, שהרי הוא הבכור ומנהג העולם והתורה הוא "כי הוא ראשית אונו, לו משפט הבכורה". בפשט הדברים, הסיבה "כי ציד בפיו" מתפרשת: שכן הוא הבכור ומתנהג כנדרש מממשיך דרך, דואג לצרכי הבית ולפרנסת המשפחה, וזהו פירוש "ציד בפיו".

אך לא זה הבן אליו התכוון ה'. בשונה מאצל אברהם, שם יש פניה ישירה לתיקון הטעות הן מצד שרה והן מצד ה', פה אין מי שיגלה ליצחק את טעותו. רק הקב"ה עונה לרבקה ,בתשובה ישירה על שאלתה הישירה, והיא מוליכה אל תיקון הטעות בדרך עקלקלה ומדריכה את יעקב אל מעמדו.[4]  אמנם רק בן אחד ימשיך את הדרך, אך אין הבכורה הקריטריון לכך.

"וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקונים הוא לו"[5] – יעקב למד מטעויות אבותיו ומשתדל לתקנם. הוא בוחר בן אחד שימשיך את דרכו, כפי שתוקן אצל אברהם סבו, וכמו כן אין הוא מסתכל על בכור הבנים, כטעות יצחק אביו, אלא אדרבה, הולך לצד השני ובוחר בבן זקוניו[6], כפי שנאמר לאימו "ורב יעבד צעיר"[7].

אם אצל אברהם ויצחק ידע מישהו מה קורה ומה צריכה להיות הבחירה האמיתית, הרי שבנידון דידן אין איש יודע מה מתרחש. לא  האחים עצמם, גם לא יוסף ובטח שלא יעקב אביהם[8]. רק השתלשלות המאורעות  המסובכת הביאה לתיקון הטעות ולהבנה  שאצל יעקב אמורה להתממש הבנתו של אברהם, שכל הבנים הם ממשיכי הדרך ולא רק אחד.

ספר בראשית, לפי זה, עוסק ברובו בהשתלשלות העברת דרך ה' מדור לדור ,על טעויות האבות ודרכי התיקון המפותלות ע"י הבנים ו/או אמותיהם. לשם תיקון הטעות עובר כל אחד מהאבות תהליך מסוים המעמיד אותו על טעותו ובוחן את הפנמת השינוי.

עקידת יצחק הוכיחה את הבנת/הסכמת אברהם לתיקון טעותו והובא הדבר לידי ביטוי בדברי המלאך "עתה ידעתי כי ירא א-להים אתה ולא חשכת את בנך את יחידך".

פרשת הברכות הובילה את יצחק, עם גילוי מעשה יעקב, להבנת טעותו והכרה זו הוא מבטא בדבריו "ואברכהו גם ברוך יהיה”.

מכירת יוסף ותוצאותיה הובילה את יעקב להכרה בטעותו בבחירת ממשיכי דרכו וטעות זו הוא מתקן בברכותיו לכל בניו.

במאמר זה ננסה לעמוד רק על השתלשלות המאורעות אצל אחד האבות, יעקב, ולבחון במה טעה וכיצד הובילה אותו השתלשלות המאורעות להכרה בטעותו.

חלק ב'

שלשה אנשים משתנה שמם בספר בראשית. שמם של אברם ושרי משונה לאברהם ושרה ושמו של יעקב משתנה לישראל. מעקב אחרי שינוי השמות מראה שמאז הוחלפו שמותיהם של אברהם ושרה ,לא הוזכרו עוד בשמותיהם הישנים אלא אך ורק בשמם החדש, ואילו אצל יעקב, אין שמו החדש קבוע אלא מופיעים במעורב גם השם יעקב וגם השם ישראל.

שמו של יעקב מוחלף לישראל, ע"י המלאך וע"י הקב"ה, בנקודת המעבר מחו"ל לארץ ישראל[9] ולדבר זה יש משמעות המבוטאת גם בשמות עצמם.

יעקב היה שמו כל זמן ששהה מחוץ לארץ ישראל ובדרך אליה, והתנהגותו הלמה את השם – "וידו אוחזת בעקב עשו … ויעקבני זה פעמים”. כל זמן שהיה יעקב בחו"ל נאלץ לברוח ולהתגונן ולבקש חסות מאנשים אחרים, בשעה שפגש את עשו נאלץ היה לגייס את מלוא אמונתו, יכולתו וכוחו הדיפלומטי כדי להתכונן למפגש זה, ולא מתוך עמדה של כח ועוצמה אלא מנקודת התגוננות.

על גבול ארץ ישראל, עם כניסתו לארץ, נאבק יעקב עם המלאך ומצליח להודפו ובעקבות הארוע מוחלף שמו לישראל – "כי שרית עם א-להים ואנשים ותוכל". שם זה מבטא את מעמדו של יעקב בארץ ישראל – מעמד גאה וזקוף קומה, הבוטח בעצמו וביכולתו ומלא עוצמה רוחנית, הניגש להגשמת דרכו מתוך גדלות ועוצמה[10].

השוני בין יעקב לישראל בא לידי ביטוי גם ברבדים נוספים.

השם יעקב מבטא את תהליך ההשתלמות, את הדרך אל…, את הבניה העצמית עם כל הקשיים שבדרך והצורך בהתפשרות עם המציאות מידי פעם.

השם ישראל מבטא את המצב שלאחר הבניה העצמית, בשלב בו ניתן להעניק לאחרים ולבנות דברים חדשים, את ההגעה אל "המנוחה והנחלה" ואת העשיה מתוך מלאות ועוצמה.

הבדל זה שבין השמות בא לידי ביטוי גם בנשות יעקב.

רחל היא אשתו, לאה היא אם ילדיו.

רחל, אשת יעקב, לעומת לאה, אם בניו – בני ישראל.

לאה נכנסת עם יעקב לארץ, וע"פ חז"ל נקברת עמו במערת המכפלה, ואילו רחל נפטרת מיד עם בואם וכניסתם לארץ ונקברת באמצע הדרך, שכן היא קשורה ליעקב, השייך לחו"ל, וע"פ הכתוב בנביא[11] היא המבכה על בני ישראל שיצאו לגלות ונאבדים שם ומבקשת את חזרתם לארץ. היא נשארת תמיד על גבול הכניסה לארץ ואליה לא באה.

בשלב הבניה וההשתלמות כל אחד הוא אישיות בפני עצמה הבונה ונבנית את ועם השני. לפיכך אנו מוצאים את יעקב עם ומול רחל במצבים שונים. לעומת זאת בשלב בו עיקר הפעילות היא בנתינה ובהענקה לזולת ולילדים, ההורים מוצגים בזהות אחת ומיוצגים ע"י ראש המשפחה, ולפיכך מרגע שנכנס ישראל לארץ אין אנו שומעים על לאה והיא מיוצגת בשם ישראל.

הקשר בין רחל ליעקב נבנה מתוך רגש וקשר של אהבה[12], כמודגש בספור הכתוב, ואילו הקשר עם לאה נבנה מתוך היותה אם בניו, ומשום כך היא אם מחצית השבטים.

מתוך כך ניתן להבין שאישיותו של יעקב היא דו-ערכית וברגע מסוים, עם כניסתו לארץ, עליו לעבור מיעקב לישראל, עם כל המשמעות הערכית שמאחורי השמות. עד עתה הוא היה יעקב והתנהג בהתאם, ומשלב זה הוא ישראל ,ובניו – בני ישראל, והוא גר בארץ ישראל ואמור לבנות את עם ישראל.

אלא שבנקודה זו הופכת דמותו של יעקב להיות טראגית. יעקב הוא כמו עולה חדש המגיע לארץ עם משפחתו ונדרש להסתגל במהירות למציאות החדשה. וכמו עולה חדש, יעקב לעולם לא יהפך לישראל(י) מושלם אך ילדיו יסתגלו ראשונים ובמהירות לשינויים המתרחשים ועל רקע זה גם יווצרו ביניהם חיכוכים[13]. "ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב" – בניו כבר בני ישראל, עם כל המשתמע מכך, והוא עדיין נשאר יעקב וכך גם ישאר עד מותו – "ויכל יעקב לצות את בניו…ויגוע ויאסף אל עמיו"[14].

רחל קשורה ביעקב, אלא שרחל ברגע שהגיעה לתחום שאינו שלה, לארץ ישראל, נפטרה ואילו יעקב נכנס לארץ אבל "מעט ורעים היו ימי שני חיי"[15], ולא נכנס לארץ אלא כדי שבניו יהיו "בני ישראל" אף שהוא נשאר יעקב.

אם הצגנו בתחילת הפיסקה את השאלה מדוע לאחר ששונה שמו של יעקב לישראל אין אנו מוצאים רק את השם החדש, כפי שהיה אצל אברהם ושרה, אלא מופיע רבות גם השם הקודם, הרי שברור כעת שאת קביעות השם קיבלו בניו של יעקב ,הנקראים תדיר "בני ישראל", אך יעקב עצמו נע ונד כל שארית ימיו בין היותו יעקב להיותו ישראל ובלימוד השינויים המבוטאים בשמו החדש.

ספור מכירת יוסף, הטרגדיה הגדולה בחיי יעקב, היא תוצאה של מעמד ביניים זה, שבין יעקב לישראל.

יעקב ניצב מצד אחד, בניו, בני ישראל, מצד שני , "ויוסף הורד מצרימה" – יוסף היה בצד א' ודרך שהותו במצרים ופגישתו עם אחיו הוא עובר לצד ב' ,ואחריו יעבור יעקב תהליך זה ,ואת הפנמתו הוא יבטא בברכותיו לבניו.

בחלק הבא ננסה להציג את הדינמיקה הנוצרת בבית יעקב והמביאה למכירת יוסף, לפגישות יוסף ואחיו ולירידת יעקב למצרים, כתוצאה הנובעת מהניגוד העז שבין שתי הצדדים.

חלק ג'

לעיל עמדנו על כך שהשמות יעקב וישראל מבטאים ערכים שונים, ואף מנוגדים, העומדים מאחורי כל שם, ועשינו השלכה של הבדל זה בתחומים שונים.

בבואנו לדון בסוגית היחס בין האבות לממשיכי דרכם, נוכל לראות שלהבדל הנ"ל ישנן השלכות גם בנידוננו.

סביר להניח שהשם ישראל מבטא את האופציה שכל הבנים הם ממשיכי הדרך ותוארם הוא בהתאם: "בני ישראל".

 זוהי משנת הבנים הסוברים שלכל אחד מהם יש חלק בהמשכת הדרך, כל אחד ע"פ האופי המתאים לו וע"פ נטייתו האישית, ורק כאשר כולם ביחד ניתן להוות את השלם האחד. וכך גם מתייחס אליהם אביהם: "כל אלה שבטי ישראל שנים עשר, וזאת אשר דבר להם אביהם ויברך אותם, איש אשר כברכתו ברך אתם"[16]. וברכות אביהם מתייחסות ל"אשר יקרא אתכם באחרית הימים"[17] דהיינו, מבחינתו, לכשיגיעו לארץ ישראל. שם, בארץ שלהם, הם כבר מוכשרים להגשמת התפקיד שהוטל עליהם, בנית ממלכת ישראל, כשכל אחד ממלא את תפקידו המיוחד.

השם "יעקב" קשור במסורתאבותיו, העוסקים עדיין בבנין היסודות, ובשלב זה ממשיך הדרך הוא רק בן אחד. אין עדיין מקום לשינויים וגוונים, אלא רק גישה אחת  המכשירה את הדרך אל…. שלב זה הוא עדיין שלב "חסד נעוריך, אהבת כלולותיך, לכתך אחרי במדבר, בארץ לא זרועה"[18]. כך הוא אצל אברהם ויצחק, וכך ע"פ השם "יעקב", ממשיך הדרך הוא אחד הבנים ואילו כל שאר אחיו נדחים ומשולחים לארץ אחרת מפני אחיהם הנבחר.

"וישראל אהב את יוסף מכל בניו"[19]

במשפט תמציתי זה מקופלת כל הטרגדיה העתידה לבא על בית יעקב. מפה מתחילה הבעיה וממנה נובעת כל השתלשלות המאורעות. או שיעקב בוחר בן אחד שימשיך את דרכו או שישראל מעביר את הירושה לכל בניו, אבל שישראל יעדיף אחד על פני כל האחרים –  זה בלתי אפשרי.

יעקב כבר יושב בארץ כנען והוא אמור לתפקד כישראל, אך המעבר מיעקב לישראל, מבחינתו, עדיין לא הושלם ולפיכך הוא עדיין רואה באחד הבנים את ממשיך דרכו ובוחר ביוסף[20]. מעמדה זו נובע ממילא, כפי שהיה אצל אבותיו, שכל שאר בניו יידחו מפני יוסף ובבא הזמן ישולחו מעל פניו לארץ אחרת.

ראינו כבר לעיל שהבנים הסתגלו מהר יותר למקום החדש ורואים עצמם כבני ישראל היושבים בארץ ישראל ומשוכנעים לפיכך שהם כולם אמורים להמשיך את מסורת בית אבותם ואין איש מהם נדחה.

יוסף לומד את תורתו מפי אביו, ולפיה ברור לו שהוא הדור הבא שימשיך את אביו, אחיו נחותים ממנו, מעמדם אמור להיות כפי שנאמר לסבתו: "ורב יעבד צעיר" והם אמורים בשלב מסוים להישלח למקום אחר. לפיכך ברורים חלומותיו, בהם השמים (השמש, הירח והכוכבים) והארץ (האלומות הצומחות מהאדמה) מעידים על מעמדו ועל זרעו, אשר יהיה ככוכבי השמים לרב וכחול אשר על שפת הים.

יעקב יושב בחברון, בניו רועים את צאנו בשכם – דותן, ויוסף נשלח ממנו אליהם לדרוש בשלומם. שלומם כנראה אינו שפיר, שכן הם מודעים לכך שבשלב מסוים הם יידחו מהשושלת ויאלצו להתרחק. לפיכך הם שונאים את הבן האהוב ורואים לעצמם זכות להתנכל עליו ולהמיתו, אם בגלל שרואים בו שותף או גם אשם במצבם ואם בגלל שבדרך זו רוצים הם להכריח את אביהם לשנות את עמדתו כלפיהם.

יוסף מורד מצרימה[21] ומגיע לבית פוטיפר, לבית האסורים ומשם לתפקידו כמשנה למלך מצרים ולפעילותו הרבה בשבע שנות השבע. והנה מגיעות שנות הרעב ואחי יוסף יורדים למצרים לשבור אוכל לביתם, אך עם הגיעם פותח עימם יוסף במסכת של טענות ותביעות. ושתי שאלות כבדות מאד עולות בשלב זה של הספור.:

א.           מה רוצה יוסף מאחיו ולשם מה הוא “מריץ" את אחיו הלוך וחזור ומצער את אחיו, ובעיקר את אביו?

ב.           ועוד שאלה חמורה יותר – מפני מה לא שלח יוסף לאביו היושב בארץ כנען, שאינה רחוקה ממצרים, שום דרישת שלום או פיסת מידע כלשהי על מצבו ושלומו בכל שנותיו הרבות בבית פוטיפר או בשנות כהונתו כמשנה למלך מצרים ?

וכבר עמדו פרשני המקרא על שאלות אלו, ובראשם הרמב"ן[22], ונתנו הסברים שונים, אך דומה שעדיין נותר מקום להתגדר בו בסוגיה זו, וננסה לענות על השאלות ע"פ הגישה בה פתחנו לעיל.

ד.

את הפרק הקודם סיימנו בשאלות:

  1. מה הניע את יוסף למערכת יחסים מפותלת כל כך במפגשיו עם האחים? מה הוא ביקש להשיג?
  2. "מפני מה לא שלח יוסף לאביו", רמז או הודעה, במשך כל אותן שנים?

א.

יוסף גדל אצל יעקב ע"פ הקונספציה שבן אחד בלבד ממשיך את הדרך וכל שאר האחים נידחים ומשולחים מארץ כנען, ועם חשיבה זו הוא מורד למצרים בעקבות מכירתו.

אין יוסף יודע בדיוק מה יגידו אחיו לאביהם אודות בנו האהוב, אך מן הסתם יצליחו לשכנעו שאין סיכוי שיוסף יחזור עוד אל הבית. במצב כזה, ע"פ הבנת יוסף, לא נותרת ליעקב ברירה אלא לבחור מחדש את ממשיך דרכו, שמן הסתם יהיה בנימין, שכן הוא כרגע בן הזקונים ליעקב וכן הבן היחיד מרחל, אשתו האהובה[23]. יוסף מניח שבחירה זו, כנראה, כבר נעשתה בהעדרו ואין דרך לבטלה, גם אם בטעות מקורה, שהרי כך היה גם גורל הברכות שניטלו מעשו דודו ולא שב לקבלם אף שנלקחו ממנו בטעותו של יצחק.

מצב הענינים כעת, מבחינת יוסף, הוא, שבנימין הוא הבן הנבחר להמשיך את יעקב וכל האחים, והוא בתוכם, נידחים וצריכים למצוא לעצמם מקום חדש. במצב שכזה ברור ליוסף שאין טעם שישלח לאביו להודיעו מה איתו, שכן זה רק יוסיף לטרגדיה המשפחתית נדבך נוסף שיפגע ולא יועיל בכלום, שהרי כאמור את בחירת בנימין כבר לא ניתן יהיה לשנות. הדבר היחיד שהוא כן יכול לעשות הוא לדאוג לעצמו – לבסס את מעמדו בארץ החדשה אליה התגלגל, להתיישב, לשאת אשה, ולהוליד בנים שימשיכו את דרכו.

לבניו הוא קורא בשמות המבטאים את מצבו הנוכחי: "ויקרא יוסף את שם הבכור מנשה כי נשני א-להים את כל עמלי ואת כל בית אבי"[24] ופשט הכתובים זועק את הכרתו המפוכחת של יוסף המבינה שכל מה שהיה נגמר ואין הוא מעלה על כף הסבירות את האפשרות לחזור אל בית אביו ואל מה שהותיר מאחוריו, “ואת שם השני קרא אפרים כי הפרני א-להים בארץ עניי"[25], וברור הדבר שיוסף רואה בארץ עוניו את עתידו ומתכוון להשאר ולפרות בה ומודה לה’ על כל מה שעשה עימו עד עתה ועוד יעשה.

אך הנה מגיעות שנות הרעב. יוסף יודע, ע"פ הבנתו, שבאחד מן הימים תמומש באופן מעשי בחירתו של בנימין כממשיך הדרך ואחיו יצטרכו לעזוב את הבית ולמצוא לעצמם אזור פעולה ומחיה חדש. אין הוא יודע  מתי בדיוק זה אמור לקרות, אך עם בוא שנות הרעב גם לארץ כנען הוא מודע לכך שגורם זה יכול לשמש זרז לביצוע המעשה, גם אם תוכנן מראש לזמן מאוחר יותר.

במצב שכזה, צריכים האחים למצוא להם מקום חדש להשתקע בו, והדבר הסביר ביותר הוא שיגיעו למצרים, שהרי שם מצוי האוכל, וינסו לבסס את מעמדם במקום החדש, בדיוק כפי שהוא עשה לפניהם, באשמתם או אולי בזכותם.

ויוסף מחכה להם.

ב.

"(א) וַיַּרְא יַעֲקֹב כִּי יֶשׁ שֶׁבֶר בְּמִצְרָיִם וַיֹּאמֶר יַעֲקֹב לְבָנָיו לָמָּה תִּתְרָאוּ:

(ב) וַיֹּאמֶר הִנֵּה שָׁמַעְתִּי כִּי יֶשׁ שֶׁבֶר בְּמִצְרָיִם רְדוּ שָׁמָּה וְשִׁבְרוּ לָנוּ מִשָּׁם וְנִחְיֶה וְלֹא נָמוּת:

(ג) וַיֵּרְדוּ אֲחֵי יוֹסֵף עֲשָׂרָה לִשְׁבֹּר בָּר מִמִּצְרָיִם:  (בראשית מב)

נתעכב מעט בעיון ספרותי ונעיר: א. בפסוק א' שואל יעקב את בניו "למה אתם עדיין פה?", בפסוק ב' הוא מסביר להם למה הם צריכים לרדת למצרים. ב. לכאורה, ניתן היה לכלול את כל דברי יעקב בהיגד אחד ובפסוק אחד, שהרי הם משלימים זה את זה. למעשה, התורה מחלקת את דברי יעקב לשני פסוקים, כשלכל פסוק יש פתיחה ספרותית משלו ואיזכור של השבר שיש במצרים. ג. פסוק ג' יכול להיות תוצאה של כל אחד מן הפסוקים הקודמים לו בפני עצמו. דהיינו, גם אילו פסוק ב' לא היה כתוב, ופסוק ג' היה המשכו הישיר של פסוק א', לא היינו חסרים בידיעתנו דבר שלצורכו נכון היה להביא את פסוק ב'. ובמקביל, גם פסוק א' אינו מוסיף על מה שפסוקים ב' וג' לבדם יכולים לספר ולכאורה מיותר הוא.

מכאן משמע לי ש"אֵין הכי נמי", פסוק ב' אינו המשך של פסוק א' אלא כל אחד מהם הוא פסוק בפני עצמו ופסוק ג' הוא המשך משלב של שני הפסוקים הנפרדים.

ומן הניתוח "הטכני" למשמעות. נראה לומר שיעקב בדבריו העביר לבניו מסר כפול ונוגד על הציפיה שלו מהם לאור השבר שיש במצרים. יש להניח שניתוח המציאות והאפשרויות ע"י יעקב דומים היו לאלו של יוסף וכפי שתוארו לעיל. הרעב מגיע לארץ כנען ולבית יעקב ויש להערך למציאות חדשה. יעקב, מחד, רומז לבניו[26] על הצורך שלו להצטמצם ועל הצורך שלהם למצוא מקום חדש להתבסס בו, דוגמת מצרים. מאידך, אין יעקב דוחק בהם לעזוב מיד ומצפה שידאגו לעת עתה לאוכל לכל המשפחה[27].

"(ג) וַיֵּרְדוּ אֲחֵי יוֹסֵף עֲשָׂרָה לִשְׁבֹּר בָּר מִמִּצְרָיִם:

(ד) וְאֶת בִּנְיָמִין אֲחִי יוֹסֵף לֹא שָׁלַח יַעֲקֹב אֶת אֶחָיו כִּי אָמַר פֶּן יִקְרָאֶנּוּ אָסוֹן:

(ה) וַיָּבֹאוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לִשְׁבֹּר בְּתוֹךְ הַבָּאִים כִּי הָיָה הָרָעָב בְּאֶרֶץ כְּנָעַן"

הוזכר לעיל שפסוק ג' הוא תוצאה משלבת של המסר הכפול המצוי בפסוקים א' וב'. הגדרת היורדים כ"אחי יוסף" יכולה להיות מוסברת כהקדמה לקראת ההתרחשות העתידית במצרים, אך נראה לומר שההדגשות בהמשך, "בנימין אחי יוסף"[28] ו"בני ישראל"[29], מלמדות שגם הראשונה אינה מקרית. נראה לומר שמעיני האחים לא נעלמה כפילות המסר שהייתה בדברי יעקב והם יוצאים מארץ כנען כ"אחי יוסף", דהיינו אחים שגורלם כגורלו ולא הצליחה המכירה להציב את שיטתם כאלטרנטיבה ראויה[30]. עם זאת, הדרך למצרים[31] הביאה אותם לכלל החלטה מחודשת, לחזור ולהלחם על המודל הכללי שלהם כ"בני ישראל" ולא לוותר בקלות על הבית.

ג.

יוסף חיכה לאחים. הוא חיפש אותם[32].

אולי דאגת אמת הייתה בלבבו כלפי אחיו או כלפי אביו ואולי סתם זכרון בית אבא, הניעו את יוסף, מחד, לחפש אחרי אחיו ולשמוע ממקור ראשון על המתרחש בבית משפחתו, ומאידך, להתנכר אליהם ולדחות אותם, שהרי אין לו שום סיבה להתוודע אליהם, לא בגלל העבר וגם לא בגלל העתיד, שעליו כל אחד מהם הולך להלחם כעת, לשיטתו.

בשעה שהם עומדים לפניו הוא נזכר בחלומותיו[33], משמעותם ובכל ניתוח המצב כפי שנותח לעיל.

הוא שואל אותם מאיפה הם, כדי לבדוק את אמינותם, והם עונים שבאו מארץ כנען, דבר נכון לכשעצמו, אך באו רק לשבר אוכל. יוסף, ע"פ הבנתו את החלומות וניתוחו את המציאות, גורס שהם משקרים ומאשים אותם בגלוי במה, שלשיטתו, הם ניסו להסתיר – “ויאמר אלהם מרגלים אתם, לראות את ערות הארץ באתם", שהרי להבנתו הם כרגע מחפשים מקום להשתקע בו ומשום כך הגיעו למצרים.

האחים אינם מבינים מה רוצה מהם השליט ומדוע הוא מאשים אותם במה שאין בהם[34] ואומרים לו: “לא אדני, ועבדיך באו לשבר אוכל. כלנו, בני איש אחד נחנו, לא היו עבדיך מרגלים" ויוסף אינו מוכן לקבל את הכחשתם, לפי שהוא בטוח בהבנתו – "ויאמר להם לא, כי ערות הארץ באתם לראות”.

הם שוב אינם מבינים למה הוא לא מאמין להם ומחליטים לפרט בדיוק מי הם – "ויאמרו שניםעשר עבדיך אחים אנחנו בני אישאחד בארץ כנען והנה הקטן את אבינו היום והאחד איננו". את הגירסה הזו כבר מכיר יוסף מלפני כן. זוהי גירסת האחים הטוענים שהם כולם אחים, והם כולם בנין של יעקב ולכולם חלק בבית יעקב ועל סמך זה הם באים לדרוש אוכל ולספר שהם רוצים לשוב עימו לארץ כנען לאביהם. אבל יוסף "יודע" שאין זו האמת. והם מופיעים פה כיון שנידחו מארץ כנען ואין כלל בכוונתם וביכולתם לחזור לשם. ההוכחה הניצחת לדעתו היא העובדה שבנימין אינו עימם, והרי זה תואם את התיאוריה שלו שבנימין הוא הנבחר וכל השאר נדחים. יוצא, שדבריהם הם הם ההוכחה לכך שהם משקרים ובאמת באו להתיישב במצרים – "ויאמר אליהם הוא אשר דברתי אלכם לאמר מרגלים אתם…"

אך כיון שהאחים מתעקשים על גירסתם ואינם מוכנים להודות באשמה, הוא מוכן לבחון את גירסתם ולתת להם את האפשרות לאמת אותה – “…בזאת תבחנו, חי פרעה אם תצאו מזה כי אם בבא אחיכם הקטן הנה… ויבחנו דבריכם האמת אתכם ואם לא חי פרעה כי מרגלים אתם", יוסף, מבחינתו, דורש מהאחים את הבלתי אפשרי. יוסף דורש שהם, האחים הדחויים שנשלחו מארץ כנען, יחזרו אליה ויקחו משם את הבן הנבחר ויורידו אותו למצרים רק כדי שיעיד  שטענתם נכונה, שהם באו למצרים רק לשבר אוכל ולשוב הביתה. מבחינת יוסף דבר כזה הוא בגדר בלתי אפשרי!, אלא אם כן… הם אכן צודקים.

בתחילה מציע יוסף שאחד יעלה להביא את בנימין וכולם יאסרו, אחרי שלשה ימים הוא מוכן להתייחס ברצינות לגרסתם – “אם כנים אתם אחיכם אחד יאסר בבית משמרכם ואתם לכו הביאו שבר רעבון בתיכם".

ג.

בשלב זה, נזכרים פתאום האחים ביוסף ובמה שעשו לו, חשים אשמים על כך שלא חשו במצוקתו ולא עזרו לו, ומכים על חטא. יוסף, במקביל, כששומע שמדברים עליו, מתרגש, פונה מהם ובוכה.

ויש לתמוה, מה קרה פתאום שהאחים נזכרים ביוסף, ולמה בשלב זה? מה במהלך הדברים גרם להם שירגישו לפתע אשמים על מה שעשו, אחרי שבמשך שנים רבות לא הציק להם דבר בנושא?, ויוסף, מה גרם לו שיבכה דווקא עכשיו?

לענ"ד המפנה חל כשאמר יוסף לאחים: "אחיכם אחד יאסר בבית משמרכם ואתם לכו…". הצעה זו, מבחינתם, גרועה יותר מהצעתו הקודמת, שכולם יאסרו ואחד ישלח לארץ כנען, שכן במצב הנוכחי, הסיכוי שיאבדו גם את אחיהם שמעון גדול יותר, וכך גם תופס את המצב יעקב, שאח"כ אומר "יוסף איננו ושמעון איננו", דהיינו מצבו של שמעון כרגע הוא, מבחינתו, כמצבו של יוסף. מתברר להם שהם מרצונם היו נכונים לוותר על אח אחד, והנה בניגוד לרצונם לוקחים מהם גם אח שני… ובגללם. מדוע בגללם?

גישותיהם של האחים ויוסף/יעקב שוב מתעמתות, כאשר את גישת האב והאח מייצג פה "השליט". הוא מציג את תובנת הירושה הפשוטה ואילו הם מציגים תובנה מחודשת ועל כן עליהם מוטלת חובת ההוכחה והביאור. בסיס טענת האחים הוא “שנים עשר עבדיך אחים אנחנו בני איש אחד" – כל האחים שווים במעמדם, כולם בנים לאב אחד וכולם אמורים לרשת אותו ולחלוק ביחד בארץ כנען ולפיכך אין מקום להאשימם בריגול ארץ מצרים, שהרי אין להם ענין בה. טענה זו מקבלת תוקף בשעה שיש שותפות בין האחים, אחריות, ערבות הדדית והכרה בכך שכל אחד מהאחים נחוץ כדי שיוכלו להגשים את משימתם המשותפת.

טענה זו מערער כעת השליט, מולו הם עומדים. הוא, שאינו מכיר קונספציה זו סובר שישנו מאבק תחרותי בין יורשים ואין הם דואגים זה לשלום זה אלא נלחמים ביניהם עד שבסוף אחד מהם יהיה "היורש". הויכוח עימו מחדד את עמדת כל צד ומביא ל –

א.           לקיחת שמעון והאפשרות שגם הוא יעלם להם, כי מי יודע מה עוד ירצה השליט. אפשרות זו מזכירה להם את מכירת יוסף והעלמותו מכלל האחים.

ב.           חידוד מצבם. הויכוח עם השליט מבהיר להם שהם לא היו עקביים בשיטתם, שכן במעשה המכירה והדחיה של יוסף הם סטו מעמדתם ואחזו בגישת יעקב/יוסף/השליט, המכירה במאבק ירושה. זאת הם עשו בשעה שלשיטתם אסור היה שייאבד מקומו של יוסף בחלוקת הירושה, שכן לכל אחד יש בה תפקיד משלו שלא יוכל להתמלא ע"י מישהו אחר. כרגע ברור להם שיתר אחריות ובגרות היו מונעים מהם מהלך כזה – "אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו על כן באה אלינו הצרה הזאת" – אין הם חוזרים בהם מטענותיהם המקוריות כלפי יוסף וגישתו אליהם, אך הם מכירים בכך שאילו היו עקביים בגישתם הכוללת, לא היה מקום למכירתו[35]. ולכן דווקא ראובן, הבכור, המבוגר והאחראי לכל המשפחה, הוא זה שאומר פה  "הלוא אמרתי לכם לאמר אל תחטאו בילד ולא שמעתם וגם דמו הנה נדרש" – כעת הוא יכול להטיח באחים על פזיזותם הם ועל חוסר האחריות במעשה שעשו, ביקורת שהטיח בהם גם בזמן המעשה עצמו[36], אלא שכרגע אין בכך בכדי לפתור את הבעיה.

               יוסף פונה מהם ובוכה דווקא בשלב זה כיוון שמדבריהם הוא מבין לראשונה שהוא עצמו, בגלל הגישה בה דגל ו"שאומצה" ע"י האחים לאותה שעה, גרם למעשה מכירתו ולכל השתלשלות המאורעות עד כה.

ד.

עמידתנו על הבנת האחים את טעותם בשלב זה והרחבת הדברים בה היא חשובה לא רק להבנת דברי האחים בפסוקים אלו[37], אלא בעזרתה יובן גם התקון שנעשה ע"י יהודה כלפי בנימין בלקיחת הערבות האישית עליו ובדברי ההגנה שלו מול יוסף בהמשך.

האחים חוזרים אל אביהם, לארץ כנען, ומספרים לו את המוצאות אותם ואת דרישת השליט שבנימין ירד עימם אליו. יעקב מסרב לשלוח איתם את בנימין ושניים מבניו, ראובן ויהודה, מנסים לשכנעו.

ויש לשאול: מה ההבדל ביניהם ? מה ההגיון בעצתו של ראובן, ששני בניו יומתו ע"י יעקב, אם לא יחזיר את בנימין? וכי הם חשובים ליעקב פחות משהם חשובים לראובן או שיש פה "שטר" שידוע מראש שלא ייפרע ?

נראה לומר שראובן פונה ל"יעקב" ויהודה פונה ל"ישראל"[38].

ראובן, מכורח המציאות ובמצב של חוסר ברירה, מנסה לשכנע את יעקב לתת אמון בשמירתו את בנימין במחיר ויתור על עמדתו, עמדת האחים, שגם בניו זכאים לחלק בירושת בית יעקב, ויהיה מוכן לדעת יעקב, שבן אחד ממשיך וכל השאר נידחים, וממילא גם בני ראובן ראויים להידחות מעל פניו[39] ואולי בצורה מוחלטת יותר מכל השאר. יעקב דוחה את דברי ראובן ואומר נחרצות: "לא ירד בני עמכם[40]…"!הסיבה היאהחשש שיקראהו אסון, במיוחד לאחר מות אחיו, "והורדתם את שיבתי ביגון שאלה". איסור ירידת "בני עמכם" מדגישה את אחיזת יעקב בשיטתו ואיבוד יוסף ובנימין משמעו איבוד היורשים שהכין לעצמו.

אף שיהודה מחכה שיגמר האוכל בבית והרעב יהווה גורם מלחיץ עבור יעקב, אין הוא מסתפק בכך ופונה ליעקב, אך ע"פ גישת האחים[41]. יהודה משכנע את יעקב שהדרך הטובה ביותר להבטיח את חזרת בנימין היא ע”י הערבות ההדדית והאחריות שיש לאחים זה כלפי זה, ע”פ שיטתם. נראה שהדברים השפיעו על יעקב והוא לא רק מסכים אלא גם מייעץ שיקחו איתם מהבית מנחה וכסף, בנוסף לבנימין, ובכך יוכלו לשכנע את השליט שהם אכן קבוצה אחת מגובשת שלכל חלקיה יש חלק בבית האב בארץ כנען והיא גם מקבלת לכך גיבוי, שהרי אם היו הדברים כדברי השליט, לא היו יורדים עם בנימין ובטח שלא עם תוספת מנחה וכסף העומדים לרשותם.

לענ"ד, ההסכמה והייעוץ מבטאים את המפנה שחל אצל יעקב בשלב זה של מהלך המאורעות. שכן אין פעילותו האקטיבית מצביעה רק על טקטיקה אלא גם מחייבת את דעתו להשלים עם מעשיו. ברגע שהסכים יעקב שזו הדרך להתמודד עם הבעיה, הוא בעצם נפתח לגישה הרעיונית העומדת מאחורי הצעת יהודה, והיא גישת האחים ביחסם זה אל זה. מפנה זה, החל פה, יוביל בסופו של דבר את יעקב לברכתו את בניו, בסוף ימיו, דבר המצביע על השלמתו המוחלטת עם גישת בניו.

האחים חוזרים למצרים, אל יוסף, ובנימין איתם. הם פוגשים את יוסף, אוכלים איתו, ישנים, ויוצאים לדרכם[42]. בשלב זה מוליך יוסף את פרשת "הגביע", כשהשאלה המרכזית פה היא: מה ביקש יוסף "להרוויח" מהאירוע שיזם? מה תכנן שיקרה בהמשך, בטרם ניגש אליו יהודה ושיבש את התוכנית?

בהצלחת האחים "להוציא" את בנימין מארץ כנען ובהבאתו למצרים רואה יוסף "מכה קשה" להבנתו את המתרחש בבית אביו וראיה משמעותית לטענת אחיו, כיון שלשיטתו, הבאת בנימין היתה בלתי אפשרית, כפי שהסברנו לעיל.

אם בהבאת בנימין אליו בחן יוסף את עמדתו שלו, נראה הדבר שבפרשת "הגביע" הוא בוחן יותר את האחים.

יוסף בפרשת "הגביע" מעונין להגיע למצב בו הוא יוכל להשאיר אצלו את בנימין מחד, ומאידך לאפשר לאחים לחזור לארץ כנען, אל אביהם, כשהם חפים מכל אחריות ל"מעשה" בנימין ותומאותיו. בכך ניתן יהיה לבדוק את רצינות טענתם בדבר אחריותם זה לזה וערבותם ההדדית. שהרי אם אין האחים מאמינים לחלוטין בעובדת היותם חלקי שלם, שכל פרט ממנו הכרחי ומחויב לצורך שלמותו, וממילא גם אינם מצטערים באמת על מכירת יוסף, הרי שהם יעוטו על הצעת יוסף כעת כמוצאי שלל רב, בין אם גישתו היא הצודקת ובין אם זו של אחיו. וזאת כיוון ש"מעצר" בנימין במצרים הנובע מ"מעשהו" מותיר אותם נקיים מאחריות לגורלו ובמקביל גם ללא בני רחל המועדפים בבית יעקב. מהמצב שיווצר יהנו האחים מכל מקום. שכן אם טענתם היא הנכונה, הרי הם יכולים לשכנע את יעקב שכעת, כשלא נותרו עוד מבני רחל, יש מקום שהוא יכיר בגישתם ויחלק את ירושתו ואת המשך דרכו בין כל בניו הנותרים. ואם טענת יעקב/יוסף היא הנכונה הרי שהקופץ הראשון על המציאה יהיה יהודה, לפי שהוא הבא בתור להנהגת ולהמשך בית יעקב, אחרי קלקול שלושת אחיו הגדולים לפני כן, וגם אחיו מן הסתם יהנו יותר מזכויות כשאין עוד מישהו מבני רחל.

ה.

אלא שדווקא יהודה הוא זה שמטרפד את מחשבתו של יוסף ומוכיח את דאגתם המוחלטת של האחים. יוסף מפטיר בסוף דבריו "ואתם עלו לשלום אל אביכם", ויהודה מסיים את דבריו: "ואיך אעלה אל אבי והנער איננו אתי פן אראה ברע אשר ימצא את אבי".

יהודה פועל, מצד אחד, כפי גישת האחים, ויוצא לממש את ערבותו ואחריותו לבנימין, ומצד שני פועל מתודית ע"פ השקפת השליט שמולו, שמייצג "במקרה" את גישת יוסף ואביו.

בדברי יהודה ניתן למצוא שתי מילים מנחות: "הנער" ו"אבי/אבינו". יוסף מצד אחד טען כלפיהם כל הזמן "מרגלים אתם, לראות את ערות הארץ באתם", ומצד שני דאג מאד לנער הקטן ולאביו. יהודה אינו פותח מחדש את הדיון על היותם מרגלים, כיון שאמונת השליט בגניבת הגביע ע"י בנימין מטרפדת כל אפשרות לשכנעו בצדקתם. כוונתו לומר, שגם לשיטת השליט עצמו, אין בהצעת שבנימין ישאר עמו בכדי להביא שלום על אביו אלא רק צער ומוות, שכן נפשו של האב קשורה בנפשו של הנער. ממילא מובן גם שהם, שאר האחים, לא ירוויחו דבר מחזרה בלי בנימין, ובטח לא קידום במעמדם, לכן להם בודאי אין מה להרוויח מהמצב.

מעניין שיהודה בעומדו מול אביו בארץ כנען ובנסותו לשכנעו עמד על דעתו ועל הבעיה ופתרונה לשיטתו הוא ,שיטת האחים, ואילו בעומדו במצרים מול השליט, בנסיון לשכנעו, הוא פונה אליו “בשפה שלו" ולשיטתו (של יוסף ).

יהודה הוא היחיד שמבין את החלוקה בין יעקב לישראל, בין חו"ל לארץ ישראל. בארץ כנען הוא אוחז במידת "ישראל", עומד בגאוה ועקשנות מול אביו ומסביר את מה שהוא חושב. במצרים, לעומת זאת, מבין יהודה שיש לדבר כ"יעקב", דהיינו לדבר בשפת השליט, לשנות מהיושר כפי המתחייב מהתנאים בשטח ודווקא משום כך הוא מצליח לשכנע את אביו בארץ כנען ואת יוסף במצרים.

ידיעה זו שיש מקומות בהם צריך לעמוד על דעתך והבנתך כפי שהיא, אך יש גם מקום להשתמש ולהעזר בדעה אחרת בשעת הצורך, הבין גם יוסף.

יוסף, בשעה שנוכח שהצדק עם גישת אחיו, חייב היה להסביר לעצמו מהו אם כן מקומו בכל התהליך הזה? כיצד מתיישבים חלומותיו עם ההבנה שהוא אמור להיות אחד ככולם ולא מעל לכולם? ומה על ההבנה שהחזיק בה עד היום? נצרך הוא, כיהודה, להגיע לכך שישנו הבדל בין מעמדו ותפקידו בקרב אחיו בארץ כנען לבין מעמדו ותפקידו בארץ מצרים.

בשלב זה נפתרים חלומותיו. לאחר שפתר את חלומות שר המשקים ושר האופים, לאחר שעמד מול פרעה ופתר את חלומותיו, כעת נפתרים חלומותיו שלו, אבל רק אחרי "מסע" ארוך ומפותל. את פתרון החלום הוא מסביר כעת לאחיו המבוהלים: "ועתה אל תעצבו ואל יחר בעיניכם כי מכרתם אתי הנה כי למחיה שלחני א-להים לפניכם…וישלחני א-להים לפניכם לשום לכם שארית בארץ ולהחיות לכם לפליטה. ועתה לא אתם שלחתם אתי הנה כי הא-להים…". במצרים הוא רואה את פתרון חלומותיו ובארץ כנען את השתלבותו בקרב אחיו. ומכאן הוא עובר לשלב המעשי ומתרגם את חלומותיו למעשה. הוא שולח לאביו ומביאו עם שאר אחיו למצרים. ברור לו כעת שבמצרים הוא ע"פ "יעקב" ובארץ כנען ע"פ "ישראל". כך בדיוק תהא גם פעילותו במצרים מכאן והלאה. אם עד עתה הוא התנהג בדרך היושר והאמת ומשום כך הגיע לבית האסורים ומשום כך גם יצא משם, הרי שכל  פעולותיו עם מצרים מעתה הן בדרך ערמה ותחכום, בדרך של לדעת איך להסתדר, בדרכו של יעקב. כך הם הדברים בהציגו את אחיו בפני פרעה[43], כך הם הדברים בנהלו את המשא ומתן עם המצרים על האוכל אותו יקבלו[44], וכך הם פני הדברים כאשר ירצה ללכת לקבור את אביו[45].

האחרון להבין את המצב לאשורו הוא כמובן… יעקב.

את הבנתו הוא יוכיח לפני מותו, בברכותיו לבניו, אבל לא רק זאת אלא גם יראה שהבין יותר טוב מכולם.

יעקב מתכנן לברך את בניו לפני מותו, אך יעשה זאת בשני שלבים. בשלב הראשון הוא יפנה, בבחינתו כ"יעקב", אל "בנך, יחידך, אשר אהבת", אל יוסף, ואליו בלבד. בשלב השני הוא יקרא, בבחינתו כ"ישראל", אל כל בניו, "איש אשר כברכתו ברך אתם". שלב א' מובא בפרק מ"ח, שלב ב' בפרק מ"ט.

יש לציין, שבשני השלבים יעקב ישתמש בשני שמותיו, יעקב וישראל, אך יתן להם משמעות שונה ונוספת: "יעקב" יבטא את העבר שמאחוריו ו"ישראל" יפנה אל העתיד[46].

לפני הברכה הכללית לכל הבנים פונה יעקב אל יוסף בלבד. כעת, לפני מותו, צריך הוא להבהיר כיצד הוא מבין כעת את "יעקב" שבו ומהו מקומו במציאות של עם אחד, שכל בניו חלקים בו.

בדבריו ליוסף עומד יעקב על שתי נקודות –

 א. ברכת א-להים אליו בלוז ומות רחל. שני ארועים אלו התרחשו לאחר שינוי שמו לישראל, ושניהם התרחשו בגלל השינוי – אחד לטובה ואחד לרעה.

 ב. מעמדם של  אפרים ןמנשה. מעמדם המיוחד ישקף את המצב המורכב והייחודי שבשני שמות סבם. הם יסמלו את תהליך המעבר מיעקב לישראל, שהחל ביעקב, התפתל אצל יוסף ומסתיים ומתייצב אצל מנשה ואפרים.

מצד אחד הם מצורפים לשבטי ישראל, כבחינת ישראל, ומצד שני ישנה העדפה של אחד על פני השני, של הצעיר על פני הבכור, כפי שהתבטא אצל יעקב ואבותיו.

לאחר שפנה  וברך את יוסף לבדו, פונה יעקב לשלב הבא וקורא לכל בניו.

הם ידעו היטב להעמידו על המצב החדש המתהווה בביתו ולשינוי הדרך הנצרך באופן העברת הירושה מדור לדור, אך אין הם מבינים עד תום את מלוא ההשלכות שיש לשינוי זה עליהם. את זה יוכל לומר להם רק אביהם – "האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרים הימים".

"הקבצו ושמעו בני יעקב ושמעו אל ישראל אביכם"

עד עתה הם היו בני ישראל והוא יעקב אביהם, הם ידעו להסתכל קדימה ולראות את השינויים המתחוללים ואת ההשלכות לעתיד ולעתידם, והוא היה יעקב אביהם שהתקשה להסתגל לשמו החדש.

כעת לאחר שהסתיים מהלך מאורעות מפותל, ארוך, רב סבל ואושר, חוזר הוא למעמדו כאב והם כבנים, הוא רואה לטווח רחוק והם מאזינים ולומדים. הוא ישראל, והם בני יעקב.

בתום הברכות, כשידעו את מעמדם ותפקידם, יהיו גם הם בבחינת ישראל – "כל אלה שבטי ישראל שנים עשר וזאת אשר דבר להם אביהם ויברך אתם איש אשר כברכתו ברך אתם".

סיכום.

בחלק א' של המאמר עמדנו על טעויות האבות ביחס לממשיכי דרכם. בחלק ב' עמדנו על משמעות ההבדל שבין השמות "יעקב" ו"ישראל", ובחלק ג' ניסינו להסביר את השתלשלות המאורעות ממכירת יוסף ועד מות יעקב ע"פ מה שפיתחנו בחלקים הקודמים.

הדבר החורז בכל המאמר הוא ההבדל בין הרואה את המשך הדרך בסגנון אחד ובאפשרות אחת לבין ראיה המוכנה לראות את המשך דרכה במגוון אפשרויות ובגוונים שונים.

דומה שמבעד לדברים ניסינו גם להבין את מורכבות כל גישה ולהציבה במקומה.

בשעה שיש עדיין צורך בעיצוב, בבניה, בהתפתחות, ברגישות לזעזועים, בחיזוק העוצמה, בתנופת התקדמות ובליכוד כוחות נצרכת ומחוייבת גישה מרכזת וממקדת הפונה לדרך אחת ואפשרות יחידה.

לאחר התבססות, התחזקות ותחושת יציבות חייב לבא השלב ההתפתחותי הבא, שהוא בניה מתוך גוון, תרומה הדדית, ערבות ואחריות והרגשת "יחד". כל אלו יבנו את דור ההמשך בדרך בריאה שתאפשר גם לו להתפתח הלאה.

ודאי שחלוקה סכימטית זו, כשהיא באה לידי ביטוי במציאות, אינה כה חדה וברורה. בכל דרך ובכל מעשה ניתן לראות צד אחד השווה לכל וצד שני המאפיין את הגון הייחודי והעצמאי. זהו גם סודם של מחנך ודרך חינוך אמיתיים המאפשרים לראות בחניכיהם גם דרך כללית אחת וגם מגוון דרכים עצמאיות ושונות המרכיבות יחד את השלם.


[1]     בראשית י"ז, י"ח.

[2]     שם כ"א,י"א.

[3]     שם כ"ה, כ"ח.

[4]     ראוי לציין שאצל יעקב, בניגוד ליצחק, אין התורה מעידה על פעילות אקטיבית מסוימת מצידו בנושא זה,  הוא עושה צעד אחד אקטיבי  בנדון, קנית הבכורה, אך מהסס לצעוד בבטחון עד הסוף ורבקה נידרשת לדוחפו  לסיפור הברכות. ממשיכי דרכו של יעקב, בניו, יהיו כבר הרבה יותר אקטיביים ובטוחים בעצמם ובהגנה על מעמדם וירחיקו עד מכירת אחיהם ,הנבחר בטעות לדעתם, לאנשים זרים ובכך להרחיקו מזירת ההתרחשויות.

[5]     שם ל"ז, ג'.

[6]     יש לשאול  מדוע לא בחר יעקב לפיכך בבנימין ,שהרי הוא צעיר הבנים והוא גם היחיד שנולד בארץ ישראל ובן הוא לו מרחל , ולמה הועדף יוסף על פניו ?  ומ"מ מעידה התורה  שסיבת הבחירה ביוסף היתה "כי בן זקונים הוא לו".

[7]     שם כ"ה, כ"ד.

[8]     אם דברנו לעיל על תהליך הולך ופוחת של מודעות לטעות ,של היחס בין מידת הישירות והעקלקלות שבתיקונה ובמקביל במידה הולכת וגוברת של אקטיביות בניסיון לתיקון הטעות מצד הממשיכים האמיתיים, ניתן להצביע פה גם על מידת הסבל ההולכת וגוברת שניגרמה לאבות במהלך תיקון הטעות. אצל אברהם נאמר רק "וירע הדבר מאד בעיני אברהם" . אצל יצחק אנו רואים תגובה חריפה יותר "ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאד", ואילו  תגובתו של יעקב אינה עומדת בכל פרופורציה שהיא לתגובת אבותיו –  מצד אחד "ויקרע יעקב שמלתיו וישם שק במתניו ויתאבל על בנו ימים רבים, ויקמו כל בניו וכל בנתיו לנחמו וימאן להתנחם ויאמר כי ארד אל בני אבל שאלה ויבך אתו אביו", ומצד שני היתה גם שמחה בעוצמה רבה "ויגדו לו לאמר עוד יוסף חי …ויפג לבו כי לא האמין להם…אלכה ואראנו טרם אמות…ראה פניך לא פללתי והנה הראה אתי א-להים גם את זרעך".

[9]     שם ל"ב, כ"ד – כ"ח וכן ל"ה, ט' – י"ג.

[10]   הראשונים להפנים עמדה זו הם דווקא בניו של יעקב, כמו אצל עולים חדשים שילדיהם הם הראשונים להסתגל למנטליות ולאורח החיים החדש, ודבר זה בא לידי ביטוי במעשה דינה ובעיקר בפעילות שמעון ולוי שם ,העונים ליעקב ,על טענתו הפרקטית ,"עכרתם אתי להבאישני בישב הארץ", בתשובה לא פרקטית אך מלאת גאוה – "הכזונה יעשה את אחותנו".

[11]   ירמיה ל"א, י"ד – ט"ז.

[12]   ומשום כך היא מעונינת בדודאי ראובן, אם נבין שזהו פרח המסמל אהבה, ולאו דווקא פריון.  משום כך גם כועס עליה יעקב כאשר היא חורגת מתחומה ודורשת ממנו "הבה לי בנים", בשעה שהיא עצמה מסרה ללאה את תפקיד "אם הבנים" עם מסירת הסימנים ,ע"פ חז"ל, בליל חתונתה. ולא נותר לו אלא לומר לה "התחת א-להים אני אשר מנע ממך פרי בטן".

[13]   התייחסנו לכך בעיון לפרשת וישלח על מעשה ראובן וברמיזתנו על החיכוך עם שמעון ולוי.

[14]   שם מ"ט, ל"ג. "יעקב" הוא נשאר עד מותו אך מאז הוא נקרא ישראל, ובשם זה הוא מופיע לאחר מותו,בספור קבורתו, ואין מופיע השם יעקב.

[15]   שם מ"ז, ט'. ואין כוונתו ל"ימי שני מגורי שלשים ומאת שנה", שכן אין זה מעט , אלא ודאי כוונתו לזמן שהותו בארץ כנען ורעים היו ימיו שכן לא הצליח להשתקע בארץ כ"ישראל".

[16]   בראשית מ"ט, כ"ח.

[17]   שם שם, א'.

[18]   וזה גם מקביל להשלכות האחרות שעשינו לשם יעקב, בעיקר ביחס לרחל.

[19]   שם ל"ז, ג'.

[20]   ועל בחירה זו כבר עמדנו לעיל בחלק א'.

[21] כאמור, על משמעות סיפור יהודה ותמר והקשרו לענייננו עמדנו בעיוננו לפרשת וישב.

[22] רמב"ן לבראשית מ"ב,ט.  וכן דנו בכך האברבנאל (סוף פרק מ"א)  ובעל ה"עקידת יצחק"  (סוף שער כ"ט, שאלה 9).ועיין גם בפירושה של נחמה לייבוביץ לפרשת מקץ (בספרה "עיונים בספר בראשית") וכן במאמרו של ר' יואל בן – נון לסוגיה זו (מגדים א', הוצאת "תבונות" – מכון יעקב הרצוג להכשרת מורים, אלון שבות,ניסן תשמ"ו, עמ' 20-31) וכן מאמרי התגובה של ר' יעקב מדן ושל ר"י בן – נון (מגדים ב').

[23] "הנחת העבודה" של יוסף הייתה שיעקב ימשיך לבחור בן אחד כממשיך דרך, כפי שהיה עמו בטרם נעלם, וזה יהיה כנראה בנימין. האחים קיוו, כנראה, שבעקבות העלמות יוסף יוכלו לשכנע את אביהם לשנות את הקונספציה ולהסכים לשיטתם.

[24]   שט מ"א, נ"א.

[25]   שם שם, נ"ב.

[26] יש לשים לב לשמות התואר המוזכרים בפרק: "יעקב", "אחֵי יוסף", "אחִי יוסף", "בני ישראל", שכן יש להם משמעות לשיטתנו.

[27] יתכן שיעקב אמר את כל דבריו ברצף אחד, יתכן שהכפילות נשמעה בטון דבריו, מ"מ התורה בחרה להדגיש את הכפילות בדרך הספרותית המתוארת לעיל.

[28] שאינה רלוונטית בשלב זה.

[29] שהקשרה לא ברור.

[30] בנימין מוזכר גם הוא כ"אחי יוסף", אבל בניגוד גמור להגדרת שאר האחיים. הוא "אחי יוסף" כנבחר על פני אחיו ואילו הם "אחי יוסף" על פי גורלו שנבע ממעשיהם.

[31] ובפרקים שלפנינו יש חשיבות לדרך ביצירת תהליכים שונים.

[32] קשה מאד להניח שאחי יוסף הגיעו ליוסף מבלי שהוא "ארגן" את הדבר. לא מסתבר שסתם אנשים רגילים ובלתי ידועים הבאים בתוככי המוני המונים לקנות אוכל יכולים לפגוש את המשנה לאימפריה המצרית, מבלי שהדבר יהיה יזום מצידו. כל שכן כאשר אין להם שום רצון או מניע להיפגש עימו, ודאי, כהבנת חז"ל במקום, הוא חיפש אחריהם.

[33] יש לברר מדוע בפסוק ח' ישנה חזרה על הנאמר כבר בתחילת פסוק ז', וכן מה הקשר הישיר, בפס' ט', בין ההיזכרות בחלומות לבין האשמתו אותם בריגול.

[34] שהרי כאמור הם מגיעים למצרים כ"בני ישראל", דהיינו מאוחדים ועל דעת לשוב לביתם בכנען.

[35]   פה נכון לציין שהיחיד שכן היה עקבי בשיטת האחים, גם בשעת מעשה המכירה, ולא נסחף אחרי האווירה הכללית ששררה באחים, הוא יהודה, האומר לאחיו באותו מעמד: "ויאמר יהודה אל אחיו מה בצע כי נהרג את אחינו וכסינו את דמו. לכו ונמכרנו לישמעאלים וידנו אל תהי בו כי אחינו בשרנו הוא  וישמעו אחיו" (שם ל"ז, כ"ו). יהודה הסכים אולי שצריך לעשות משהו עם יוסף אך מנע מאחיו היסחפות יתר, מ"מ הסיבה למניעת הריגת יוסף היא ברורה מהפסוק ומעידה על הבנת יהודה את מקומו של יוסף באחים. (מאידך, ע"פ עיוננו לפרשת וישב, יהודה היה גם היחיד שהיה עקבי בהשקפת העולם של האחים והמשיך להחזיק בה גם לאחר שיעקב קרע שמלותיו, התאבל על יוסף וכל בניו באו לנחמו וחזרו בהם מהשקפת העולם שהדריכה אותם במכירה. ולענ"ד עקביותו של יהודה בהשקפת עולמו, גם במחיר שליטה בסחף האחים או בהתנגות לצעדיהם(. חשוב גם לציין שאין דומה התערבותו של יהודה לזו של ראובן, לפי שזו של ראובן היא ממניע אחר, למרות שהוא מסכים עקרונית לדעת רוב אחיו ועיין על כך לקמן.

[36]   שם ל"ז, כ"א – כ"ב וכן כ"ט – ל'.

[37]   שם מ"ב, כ"א – כ"ב.

[38]   יש לשים לב לכך שבכל מהלך הדיון עם יהודה (מ"ג, א' – ט"ו) מופיע יעקב בשם ישראל  ולדבר זה ישנן השלכות על תוכן הדו-שיח.

[39]   אם מבינים את משמעות "את שני בני תמית" כפשוטה, שיעקב ירצח את שני נכדיו, אכן הבעיה במקומה עומדת. אך דומני שאין הבנה זו מוכרחת וניתן לפרשה כביטוי מושאל, כהמתה במובן של דחיה מבית יעקבומזרע הקדש. נראה לי שלהבנה זו יש על מה לסמוך במיוחד אם ננגיד את הצעתו של ראובן לגבי שני בניו למעמד לו זכו בני יוסף לקראת מות יעקב. שם (מ"ח, ה') אומר יעקב ליוסף "ועתה שני בניך הנולדים לך…לי הם, אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי", דהיינו מקבלים מעמד של שבטים. על רקע ייחוסם המיוחד של שני בניו של יוסף וצרופם למספר שבטי ישראל, תבלוט מאד הצעתו של ראובן לגבי שני בניו במובן של דחיה מוחלטת מכל ירושה בבית יעקב.

[40]   הוא בני, הוא ממשיך דרכי, הוא היורש, הוא המיוחד, והוא לא ירד עימכם,שאינכם כמוהו (וזו בעצם שיטת יעקב).

[41] כבר הערנו לעיל, שיהודה הוא העקבי בהשקפת העולם ה"ישראלית".

[42]   פרשת הירידה השניה למצרים ומפגש האחים ובנימין עם יוסף מפורטת בתורה בהרחבה אך איני יודע כיצד  ניתן לקשרה למהלך הרעיוני שהצגתי עד כה.

[43] שם , מ"ו, ל"א – מ"ז, ו'.

[44] שם מ"ז, י"א – כ"ז. אין ספק שסיפור זה  אינו מנוהל בדרך הישרה ביותר ואך ורק למען העם בו הוא מטפל, ובטח כשזה עומד על רקע פעולותיו עם בית אביו. יתכן אולי שזו הסיבה להבאתה של הפרשה במקום זה ובפירוט כזה ובמיוחד כאשר אין לה שום קשר עם המהלך הפשוט של הענינים.

[45] שם, פרק נ'.

[46] דהיינו לכל שלב בברכות יש בחינה משלו, יעקב או ישראל, ולכל בחינה יש יעקב וישראל משלה במשמעות החדשה.

"האשה אשר נתת עמדי היא…" – לפרשת וישב

"האשה אשר נתת עמדי היא…"

לקראת שבת – פרשת וישב – גדי גזבר

א.

פרשת יהודה ותמר מעלה שאלות שונות וזוקקת ביאור.

ראשית, מיקומה של הפרשה, המפסיק ברצף סיפור יוסף ואחיו, מעלה את השאלה האם היא פה כי זהו מקומה הכרונולוגי בתולדות המשפחה או שהיא חלק מרצף סיפור מכירת יוסף?. גם אם נאמר שזהו מקומה הכרונולוגי, האם זו סיבה להפסיק רצף של נושא? הרי כבר מצאנו פרשות שאינן במקומן, לפחות לשיטת חלק מן הפרשנים. ואם נאמר שזה חלק מהרצף, עדיין נדָרֵש להסביר כיצד זה מצטרף ולמה דווקא במקום הזה.

ובכלל, מה רוצה פרשה זו ללמדנו: את תולדות משפחת יהודה? את דרכו של יהודה? את מעשי תמר? או אולי את כל אלה, כיוון שכל אחד מהם מקבל התייחסות מפורטת בפרשה?

בהמשך לנ"ל: מיהו "גיבור" הפרשה? יהודה, על שהודה? תמר, על תושייתה? בורא עולם, על התסבוכת שבהתפתחות?. כמו כן, מהו המסר של הפרשה? עם מה צריך לצאת ממנה: להיזהר מנפילה כמו זו של יהודה, אם אכן הייתה כזו? לבחור כלה עם תושיה? להודות באמת? או מה?

גם פרטי הפרשה דורשים תשומת לב. פרישתו של יהודה מאחיו וטעמה, העובדה המודגשת שיהודה לוקח לאשה "בת איש כנעני"[1], המתרחש במשפחתו – מות בניו ועיגונה של תמר, נטייתו של יהודה אל "הקדשה היא בעינים על הדרך", תלות חיי תמר בהחלטת יהודה לאחר שהיא טוותה מהלך שיכול לאלץ אותו לחזור בו ומדוע לא הוסיף עוד לדעתה?

גם לא כל כך ברור יחסו של הכתוב לדמויות הפועלות בו, יהודה ותמר, ולמעשיהם. את מי צריך לשבח ועל מה? את מי צריך לגנות ועל מה? את תמר על שהכשילה או את יהודה על שכשל? את תמר על אי הלבנת יהודה או את יהודה על הודאתו? מן המקרא קשה להסיק לכאן ולכאן.

ב.

לצורך התקדמותנו נחזור מעט אחורה, לספור גן עדן.

מה היה חטאם של אדם וחוה, חטא בגללו נענשו ושולחו מגן עדן? לכאורה, הדברים מפורשים וידועים – בטרם גוזר הקב"ה על האדם את עונשו הוא מזכיר את הסעיפים בהם הוא נאשם ועליהם הוא נענש: "וּלְאָדָם אָמַר כִּי שָׁמַעְתָּ לְקוֹל אִשְׁתֶּךָ וַתֹּאכַל מִן הָעֵץ אֲשֶׁר צִוִּיתִיךָ לֵאמֹר לֹא תֹאכַל מִמֶּנּוּ…" וכו'. אף שאין הדבר מפורש אצל האשה, נראה שגם היא נענשה על אותם "סעיפי אישום", שכן יש גם שוויון מסויים בעונשיהם המבוטא בעצב, כאמור "בעצב תלדי בנים" במקביל ל"בעיצבון תאכלנה".

עם זאת, יתכן ומצוי בספור זה חטא משמעותי נוסף. חטא שאינו מודגש וגם עונשו אינו כתוב, אף ששניהם קיימים ומשפיעים על גורל האנושות כולה כמו החטאים המפורשים. ננסה לעמוד על מהותו של החטא ועונשו מתוך עיון בחציו השני של האירוע.

לאחר שאכלו אדם וחוה מעץ הדעת נכונה להם פגישה עם רבונו של עולם:

"וַיִּשְׁמְעוּ אֶת קוֹל ה' אֱ-לֹהִים מִתְהַלֵּךְ בַּגָּן לְרוּחַ הַיּוֹם וַיִּתְחַבֵּא הָאָדָם וְאִשְׁתּוֹ מִפְּנֵי ה' אֱ-לֹהִים בְּתוֹךְ עֵץ הַגָּן: וַיִּקְרָא ה' אֱ-לֹהִים אֶל הָאָדָם וַיֹּאמֶר לוֹ אַיֶּכָּה: וַיֹּאמֶר אֶת קֹלְךָ שָׁמַעְתִּי בַּגָּן וָאִירָא כִּי עֵירֹם אָנֹכִי וָאֵחָבֵא: וַיֹּאמֶר מִי הִגִּיד לְךָ כִּי עֵירֹם אָתָּה הֲמִן הָעֵץ אֲשֶׁר צִוִּיתִיךָ לְבִלְתִּי אֲכָל מִמֶּנּוּ אָכָלְתָּ: וַיֹּאמֶר הָאָדָם הָאִשָּׁה אֲשֶׁר נָתַתָּה עִמָּדִי הִוא נָתְנָה לִּי מִן הָעֵץ וָאֹכֵל: וַיֹּאמֶר ה' אֱלֹהִים לָאִשָּׁה מַה זֹּאת עָשִׂית וַתֹּאמֶר הָאִשָּׁה הַנָּחָשׁ הִשִּׁיאַנִי וָאֹכֵל"

תשובתו – תגובתו הראשונית של האדם לשאלה "איכה" מבטאת התגוננות והיתממות גם יחד, אותם מסיר מיד רבש"ע מסדר הדו-שיח. אמנם יכול היה האדם לעמוד על המשמעות הכפולה הרמוזה וטמונה בשאלת "איכה", אך הוא בחר להיצמד למשמעות הראשונית והפשוטה כקו התגוננות. בתגובתו השניה מציג האדם קו הגנה שני, שגם הוא אמיתי ונכון לכשעצמו, ובעודו מסיר מעצמו את האחריות, הוא מטיל אותה על כל צדדיו. בצורה בוטה, שלולא נכתבה קשה היה לאומרה, הוא מתגונן תוך התקפה רמוזה: "האשה אשר נתת עמדי היא נתנה לי מן העץ ואכל". שני אשמים מוצא האדם להתרחשות שהתגלגלה: א. אשתו – "האשה… היא נתנה לי מן העץ". ב. רבש"ע – "אשר נתת עמדי"[2]. הבריחה מהאחריות והטלתה על הסביבה, הכוללת את רבון העולמים, היא אולי הפן היותר חמור המשתמע מן החטא המתואר.

ויש לתמוה מדוע אין שום התייחסות מצד הקב"ה, בדבור ישיר או דרך הכתוב בדבור עקיף, לאמירה שיש אולי לראות בה חטא חמור הרבה יותר מחטא העשיה. מילא לא עמדת בפיתוי הפיזי ולכן מעדת בעשייה הגשמית, אך חמור הרבה יותר השימוש הנעשה בחשיבה ובדבור, שהם צלם א-להים שבאדם, ומה שנוצר ויוצא מהם ! איך התורה לא מתייחסת לארוע כזה ואיך לא מצינו שום תהליך של עונש או כפרה או חזרה בתשובה ממהלך שכזה? אמנם מצינו בקבלה ובחסידות התייחסות לעצמת השאלה "איכה" ולמהלך התשובה (תרתי משמע) שעושה האדם בנושא, אך בתורה הכתובה והמסורה לא מצאנו בכך מפורשות.

ג.

אין לי תשובה ברורה מדוע לא ציינה התורה מפורשות התייחסות ל"בריחת" אדם הראשון מאחריות, אך נראה פשוט שהתורה כולה עסוקה בשיקום נקודת יסוד זו בהוויה האנושית. האתגר הראשון שהציב הקב"ה לאדם, "וינחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה", אינו אפשרי לביצוע ומימוש ללא נטילת אחריות. זהו נתון יסוד מחוייב. שילוח האדם ואשתו מגן עדן "אל האדמה אשר אררה ה'" מכיל בתוכו את אתגר השיקום של קבלת/לקיחת האחריות מצד האדם. דומה ש"הילוך" בשבילי התורה מלמד עד כמה נקודה זו יסודית בהתוויה הא-לוהית את המציאות ואת האנושות. מכאן שאנו צריכים לזהות את נקודות הציון בתורה למשבר האחריות ולמהלך שיקומו.

להבנתנו, שני פנים נקבעו בתשובתו/ שיקומו של האדם. הראשון, שיהא עליו ללמוד קבלת אחריות, השני שיגיע לדרגתו זו רק ע"י "האשה אשר נתת עמדי". האדם "זרק" את האחריות על האשה ועל הקב"ה, יגלה הוא שגאולתו לא תבוא לו מיכולותיו שלו אלא מדרך שיתווה לו הקב"ה ע"י אשה. רק לאחר שהוא, מכח עצמו, יגיע אל סף התהום ואל נקודת "אין מוצא", תינתן לו ההזדמנות "לשבור את הרצף" ע"י לקיחת אחריות שתוצע לו.

נרפרף בקיצור על המהלכים הראשונים בספר בראשית:

אברהם[3] ושרה חלוקים בשאלת מעמדו של ישמעאל כיורש. מתחילה, כשניתנה הגר לאברהם, ראתה שרה בזרע המשך שלה. כאשר "ותקל גברתה בעיניה" התרחב הפער לכלל "גרש האמה הזאת ואת בנה כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני". אין שום זיקה בין שרה וישמעאל ולכן יגורש. הקב"ה מגבה את שרה ואברהם נוטל אחריות. לא עוד "הנה שפחתך בידך עשי לה הטוב בעיניך" אלא השכמה בבוקר ושילוח באופן אישי.

רבקה, בספור הברכות, מנחה את יצחק למצב של "ויחרד יצחק חרדה גדלה עד מאד" בהכירו שהברכות ניתנו ליעקב והוא זה המכריע "גם ברוך יהיה".

רבקה היא גם זו שמנחה את יעקב ללכת ולבקש את הברכות. הוא מעלה את החשש "אולי ימשני אבי והייתי בעיניו כמתעתע" והיא מתווה שתי דרכים: א. אם המהלך לא יצלח – "עלי קללתך בני". ב. זה שאינו מפורש בפסוק: אם המהלך יצלח – עליך מחיר הברכה. יעקב לוקח אחריות ומשלם את מחירה לאורך כל המשך הספר.

במאמרינו לפרשת ויצא, על גניבת התרפים, ולפרשת וישלח הצבענו על הדרך בה טווה רחל מהלכים המנחים את יעקב ליטול אחריות גם על המפגש עם לבן וגם על המפגש עם האיש הנאבק עמו.

אלא שהמפעל כולו, הדרך שבהקשרה נאמר: "כִּי יְדַעְתִּיו לְמַעַן אֲשֶׁר יְצַוֶּה אֶת בָּנָיו וְאֶת בֵּיתוֹ אַחֲרָיו וְשָׁמְרוּ דֶּרֶךְ ה' לַעֲשׂוֹת צְדָקָה וּמִשְׁפָּט", עמדו בפני סכנת קריסה והתמוטטות דור אחד אחר כך, דור בני יעקב. כמו אצל אדם הראשון, כך אצל האחים הראשונים, קין והבל, הסרת האחריות שבמילים "השמר אחי אנכי" הייתה קשה יותר ממעשה הרצח עצמו. האחים, בני יעקב, עשו צעד אחד אל עבר הקריסה בעצם "רצח" מי שאמר "את אחי אנכי מבקש". שלשת רבעי צעד נוסף, אולי אפילו תשעים אחוז ויותר ממנו, הם עשו בהסרת האחריות מעליהם. בעודם משביעים את ראובן, שניסה לגלות אחריות על יוסף. הוא נאלץ להתחייב לשתף פעולה ולבל יגלה את הסוד לאביהם. בנוכחות כולם, הם עושים את עיקר צעד הסרת האחריות: "וַיִּקְחוּ אֶת כְּתֹנֶת יוֹסֵף וַיִּשְׁחֲטוּ שְׂעִיר עִזִּים וַיִּטְבְּלוּ אֶת הַכֻּתֹּנֶת בַּדָּם: וַיְשַׁלְּחוּ אֶת כְּתֹנֶת הַפַּסִּים וַיָּבִיאוּ אֶל אֲבִיהֶם וַיֹּאמְרוּ זֹאת מָצָאנוּ הַכֶּר נָא הַכְּתֹנֶת בִּנְךָ הִוא אִם לֹא: וַיַּכִּירָהּ וַיֹּאמֶר כְּתֹנֶת בְּנִי חַיָּה רָעָה אֲכָלָתְהוּ טָרֹף טֹרַף יוֹסֵף: וַיִּקְרַע יַעֲקֹב שִׂמְלֹתָיו וַיָּשֶׂם שַׂק בְּמָתְנָיו וַיִּתְאַבֵּל עַל בְּנוֹ יָמִים רַבִּים"[4].

הקורא הפשוט, השומע בנחת את בעל הקורא מנגן ברצף את טעמי פרשת השבוע, אינו מודע כלל לדרמה המתחוללת סביבו, אך עולמנו כולו על סף התהום. תהליך השיקום שהוחל בבית אברהם במאמץ קשה ועוצב על פני שלש דורות, עמד בפני סכנת התמוטטות וכריתה בעקבות המהלך שהתוו האחים במכירת אחיהם. אך כמו בתסריט מעולה, בשלב זה בדיוק מתחיל סיפורנו, זה הקרוי "מעשה יהודה ותמר".

ד.

"וַיֵּרֶד יְהוּדָה מֵאֵת אֶחָיו וַיֵּט עַד אִישׁ עֲדֻלָּמִי"[5]. המכיר את הדרך היורדת ומתפתלת מגוש עציון לכוון ישובי עדולם, יכול להבין את הירידה הפיזית, אך יותר מזה – הרוחנית, שעבר יהודה באותו שלב[6].

נעקוב נא אחרי מהלכיו של יהודה.

ראשית, יש לחבר את תחילת פרקנו לסוף הפרק הקודם, למתרחש בבית יעקב: "וַיִּקְרַע יַעֲקֹב שִׂמְלֹתָיו וַיָּשֶׂם שַׂק בְּמָתְנָיו וַיִּתְאַבֵּל עַל בְּנוֹ יָמִים רַבִּים: וַיָּקֻמוּ כָל בָּנָיו וְכָל בְּנֹתָיו לְנַחֲמוֹ וַיְמָאֵן לְהִתְנַחֵם: וַיְהִי בָּעֵת הַהִוא וַיֵּרֶד יְהוּדָה מֵאֵת אֶחָיו…". הצופה אל רשימת המנחמים את יעקב, תמה לכאורה מה עושים שם בניו? וכי כיצד מתיישבת הסתירה בין אלו שרק אתמול מכרו את אחיהם, מתוך מודעות להשלכות על אביהם, לאותם אחים שכעת באים לנחם את האב באבלו? מה הם אומרים לו? בפשטות, ישנן שלש אפשרויות. הראשונה היא ש"עבירה גוררת עבירה". דהיינו, לאחר שהוציאו את אחיהם מהבית ומכרוהו לעבד, מסיבותיהם שלהם[7], נאלצים הם לרמות את אביהם ובכדי לחפות על השקר, שייראה אמין, הם גם באים בצורה מעושה ויושבים "לנחמו"[8]. אפשרות שניה היא שצערו של יעקב גרם להם למחשבה שניה על מעשיהם ועורר בהם חרטה על כך. כנראה שלא העריכו שעד כדי כך זה יפגע ביעקב ומצד שני גם לא היו בטוחים לחלוטין בצדקת מעשיהם. אמנם את צעדיהם הנחתה משנה רעיונית סדורה, אך נראה שאולי הייתה ברורה דיה ליהודה, מנהיג האחים, אך לא לשאר אחיו, שמיהרו לחזור בהם ומתוך גישה כנה באו לנחם את אביהם ולהתנחם על מעשיהם[9]. אפשרות שלישית היא שהאחים, מחד, לא חזרו בהם ממעשיהם וממשנתם האידיאולוגית והמשיכו להאמין בצדקת דרכם, אך מאידך השתתפו בצורה אמיתית עם צערו של יעקב אביהם והבינו את הטרגדיה שעוברת עליו, בשעה שמשנתו הסדורה שלו קרסה לבלי שוב[10]. אך למעשה נראה ליצור אפשרות רביעית המשלבת בין אפשרויות ב' וג'. כל האחים קמו לנחם את אביהם והיו שותפים בלב אחד בהזדהות עם צערו וכאבו. שותפותם התפרקה בתשובה לשאלה כיצד משפיע צערו של יעקב על דרכם ומעשיהם? אבלו של יעקב השפיע על רובם המוחלט של האחים והם התחרטו על מעשיהם. רק יהודה נותר איתן בעמדתם ונחוש בכך שהם צודקים ויעקב טעה. המציאות שנוצרה בשלב זה הייתה כבר טרגית לכל המשפחה: יעקב איבד את יוסף בנו אך בעיקר את ממשיך דרכו, לשיטתו. האחים, שביצעו את מעשה המכירה, מחד, התחרטו עליו, אך מאידך כבר היה מאוחר מדי. יהודה האמין בדרכו ובמעשיו, אך נשאר בודד במערכה. כך למעשה מבינים חז"ל, ש"וירד יהודה מאת אחיו" משמעו שהם הורידוהו מגדולתו בגלל צערו של יעקב.

בשלב זה מתחיל תהליך שאפילו המצויים בתוכו, דהיינו בית יעקב על כל פלגיו, אינו מודע לו ורק הקורא בתורה, הצופה מן הצד, מודע אליו. היו שני מודלים להמשך בית יעקב. יוסף, שהיה ממשיך הדרך "מטעם" יעקב, נמכר והמודל הראשון קרס מאליו. יהודה, שהנהיג את מודל האחים כולם כממשיכי הדרך, נותר מאמין לבדו בכיוון זה, וגם מודל זה קרס מאליו. נמצא יעקב אַבֵל, אין המשך דרך לא מצידו ולא מצד האחים, האחים מאשימים את יהודה במצב, יהודה מבין שהוא, כמו שאר אחיו, לא יהיה ממשיך דרך בבית יעקב ומעמדו יהיה כשל ישמעאל ובני הפילגשים של אברהם וכמעמד דודו עשו. מתוך דאגה לעצמו ולעתידו, הוא מקדים ויוזם צעד מעשי ופונה אל ארץ אחרת מפני אֵחַיו, כמו ישמעאל  ועשו. זה היה הצעד הראשון.

ומן הראשון נובע השני. יהודה היה מודע היטב לחרם המשפחתי על נישואים עם בנות הכנעני. כשאר אחיו, הוא גדל על סיפורי הנישואין של אביו וסבו. אך יהודה גם ידע שחרם זה מוגבל ל"בן הנבחר", לממשיך הדרך של המשפחה, אך לא חל על כל שאר האחים הנדחים. רק מתוך הכרתו את מעמדו כדחוי, הרשה לעצמו יהודה לעשות צעד נוסף בהתרחקות מהמשפחה: "וַיַּרְא שָׁם יְהוּדָה בַּת אִישׁ כְּנַעֲנִי וּשְׁמוֹ שׁוּעַ וַיִּקָּחֶהָ וַיָּבֹא אֵלֶיהָ".

ה.

נמתין קמעא עם יהודה ותמר ונדלג מעט בסרגל ההיסטוריה. קשה שלא לעמוד על ההקבלה הברורה שבין ספור יהודה לספור זרעו אחריו, בין ספור יהודה ותמר לספור נעמי ורות, בין יהודה לנעמי ובין רות לתמר.

יהודה ותמר

נעמי ורות

מגילת רות פותחת בפתיחה המתאימה גם לספור   יהודה: "וַיֵּלֶךְ אִישׁ מִבֵּית לֶחֶם יְהוּדָה לָגוּר…"

יהודה מתנתק מאחיו והולך לגור במקום אחר

נעמי ואלימלך עוזבים את בית לחם ועוברים   לארץ מואב.

נושא אשה מעם אחר

הבנים נושאים נשים מעם אחר

בת הזוג ושני בניו מתים

בן הזוג ושני הבנים מתים

הכלה דבקה במשפחה נגד כל הסיכויים

הכלה דבקה במשפחה נגד כל הסיכויים

יהודה מתאמץ בהרחקת תמר

נעמי דוחקת בכלותיה שלא לבא עמה.

תמר מחכה לשעת כושר בה תנחה בערמה את   יהודה למבוקשה

נעמי, למען רות, מחכה לשעת כושר בה תנחה   את בעז בערמה למבוקשה

אותו מעשה לאותה תכלית – לקבוע עובדות   ולכפות מהלך

אותו מעשה לאותה תכלית – לקבוע עובדות   ולכפות מהלך

ברגע האחרון מעדיפה תמר לא לכפות על יהודה   את מבוקשה אלא לאפשר לו להכריע בעצמו והיא תספוג את ההשלכות לכאן ולכאן

ברגע האחרון מעדיפה רות שלא לכפות על בעז   את מבוקשה אלא לאפשר לו להכריע בעצמו והיא תספוג את ההשלכות לכאן ולכאן

יהודה מכיר בחובתו, לוקח על עצמו את   האחריות ו"גואל" את אשת בנו

בעז מכיר בחובתו, לוקח על עצמו את האחריות   ו"גואל" את אשת קרובו

היא גיבורה מאחורי הקלעים, מצד עצמה, והוא   גיבור על הבמה, בזכות עצמו.

היא גיבורה מאחורי הקלעים, מצד עצמה, והוא   גיבור על הבמה, בזכות עצמו.

"ולא יסף עוד לדעתה" – שהקשר   ביניהם היה רק להעמיד דור המשך

חז"ל בספורם שבעז מת מיד לאחר הלילה   בו הרתה ממנו רות, באים להדגיש שלא היה זה קשר של זוגיות אלא של הורות

מיהודה נשתלשל בעז

מבעז נשתלשל דוד

מתוך זה מובן מדוע במגילת רות מברכים את   בעז "וִיהִי בֵיתְךָ כְּבֵית פֶּרֶץ אֲשֶׁר יָלְדָה תָמָר לִיהוּדָה מִן   הַזֶּרַע אֲשֶׁר יִתֵּן ה' לְךָ מִן הַנַּעֲרָה הַזֹּאת" והמגילה עצמה   מסיימת בשושלת המתחילה בפרץ ומסתיימת בדוד: "וְאֵלֶּה תּוֹלְדוֹת פָּרֶץ   פֶּרֶץ הוֹלִיד אֶת… בֹּעַז וּבֹעַז הוֹלִיד אֶת… דָּוִד".

הקבלה, מעצם טבעה, מלמדת הדדית על שני הצדדים.

להבנתנו, נעמי כיוונה את רות שתרד לגרן ושם תפתה את בעז לשכב עמה ובכך תקבע עובדות שלא ניתן יהיה לחזור מהן. בעז הוא אדם חשוב וידוע, הריונה של רות יתגלה בשלב כזה או אחר ובעז יאלץ לקחתה לאשה. ע"פ זה, מובנת שאלתה של נעמי את רות, כשזו האחרונה שבה בבקר לביתן: "מי את בתי?[11]". היא יודעת שמולה ניצבת רות, שאלתה "מי את" היא נסיון לברר את מעמדה הנשי ובקשת וידוא שאכן תוכניתה הצליחה.

זו הייתה התכנית של נעמי והיא עבדה יפה וכמעט הצליחה עד ש… . רות, היא זו שמחליטה ברגע האחרון לחוס על כבודו של בעז ולסגת מן התוכנית המקורית. היא גורמת לו להרגיש בה ופורשת בפניו את האפשרויות. בעז מבין גם את התוכנית המקורית (של נעמי), מעריך את רות וגם מבין את הקושי שבלקיחת רות לאשה. בדיוק כמו שהגואל הבין זאת. ובעז הכריע!

תמר תיכננה מראש את כל המהלך, כולל תגובתו של יהודה והוצאתה להישרף. היא תיכננה שבאותו מעמד היא, מיוזמתה, תציג בפניו את העובדות ותכפה עליו לקבל אותן, לשאת אותה ולאפשר את גידול ילדיה/ ילדיו. ברגע האחרון, חסה תמר על כבודו של יהודה ועשתה מהלך שהיה יכול להפוך על פיו את כל המאמץ שהשקיעה במשך זמן רב במעשה ובמחשבה. מפאת כבודו של יהודה היא נמנעה מהתכנון ופתחה בפני יהודה את כל האפשרויות, כולל "בריחה" מאחריות שתוביל בפועל לשריפתה.

את רות ותמר הדריכה ההבנה שלכל המהלך העוצמתי שלהן, דרכן אל מורשת בית אברהם, לא יהיה ערך אם הוא ייעשה מתוך מהלך של עורמה וכפיה. זה יחזיק מעמד אולי לדור אחד[12], אבל על זה אי אפשר לבנות שושלת המתחברת רוחנית לעם. הם מצידן עשו את כל מה שיכלו ואפילו היו מוכנות לשלם את מלוא המחיר על האפשרות שלא יוכנסו אל חיק העם, וגם אם מסיבות של כבוד או לחץ חברתי.

יהודה ובעז הונחו אל מעשה נטילת האחריות שלהן בשעה שעמדו חזיתית אל מול מעשה הנשים. עוצמת ההכרעה המוסרית של הנשים גרמה להם ליטול אחריות ולדאוג לגורלן של אותן נשים. כמיהתן של הנשים, להצטרף אל מורשת בית אברהם, גרם להם בשעת ההכרעה והמבחן להחליט על חזרה עצמית או החזרה של הקרוב אל חיק אותה מורשת ממנה נתרחקו.

תמר היא זו שגרמה ליהודה לחזור ולעלות אל אחיו ואל בית אביו ולהיות שותף בגורלם. תמר היא זו שלימדה את יהודה לקחת אחריות כלפי כל המשפחה וערבות על בנימין  כלפי אביו וכלפי שליט מצרים.

פרק לז בספר בראשית מספר על מכירת יוסף. פרק לח על מעשה יהודה ותמר. פרק לט חוזר ומספר בהתגלגלות יוסף במצרים עד שנעשה המשנה למלך. הקורא הפשוט חושב שספור יהודה ותמר מפסיק את רצף סיפורי יוסף מפאת הסדר הכרונולוגי. המעמיק יותר סבור שהתורה תחילה מספרת בבחינת "אלה תולדות יהודה בן יעקב" ולאחר מכן מספרת במקביל על "תולדות יוסף בן יעקב". ואילו אנו סבורים שלולא פרק לח לא היה מגיע בכלל פרק לט, שספור יהודה ותמר אינו מפסיק ברצף סיפורי יוסף אלא מאפשר את המשך הרצף, שלולא קיבל יהודה, על סף קריסת שושלת בית יעקב, אחריות על מעשיו ובכך פתח את הדרך לערבות הדדית, לא היה כל טעם בגילגול יוסף לתפקיד משנה מלך מצרים.

בית יעקב הגיע למצרים כמשפחה אחת בזכות מהלכיו של יוסף, כמשנה למלך, מול אחיו. גדולתו של יוסף, כמשנה למלך, התאפשרה רק משום הכרעתו של יהודה לקחת אחריות ואת המשתמע ממנה.

ומי גרם לו ליהודה שנטל אחריות? הוי אומר זו תמר !

"מעשה בארבעה זקנים שהיו יושבין בבית שער של ר' יהושע… והיו עסוקין במה ששנה להם ר' עקיבא: מפני מה זכה יהודה למלכות? מפני שהודה בתמר. הוסיפו הן מעצמן… אמרו לו: ילמדנו רבינו! אמר להם: מפני שקידש שמו של הקב"ה על הים! כשבאו שבטים ועמדו על הים זה אומ' אני ארד וזה אומ' אני ארד קפץ שבטו של יהודה וירד תחלה וקדש שמו של מקום על הים. ועל אותה שעה הוא אומר… "היתה יהודה לקדשו ישראל ממשלותיו" – יהודה קדש שמו של הקב"ה על הים לפיכך "ישראל ממשלתיו". (תוספתא ברכות ד, יח).

ואין הם חלוקים זה על זה, שכן בשני המקרים זוכה יהודה לגדולה כיוון שידע ליטול אחריות בשעה קשה ובכך קידש שמו יתברך. אלא שתחילה, במעשה תמר, נטל אחריות מתוך נפילה וירידה ומתוך שנדחק ועוררוהו לכך. והרוצה לקטרג יכול לומר שמא נטל אחריות כיוון שנדחק לכך אך לא מתוך שהיא תכונת יסוד בו, ומדוע יקבל מלוכה על כך? לפיכך נדרש ר' יהושע להצביע על יוזמתו של נחשון בן עמינדב, ששקע עד חוטמו במים, כשאיש לא הכריחו לכך ורק הוא  מכח עצמו הביא לידי ביטוי את תכונת האחריות. [13].

ו.

בראשית המאמר עסקנו בחטאו של האדם הראשון. הסברנו שחטאו היותר חמור הוא שהסיר מעצמו  את האחריות למעשה ו"הפילה" על האשה ועל הקב"ה. אמרנו גם שתיקון חטא יסודי זה הוא מהלכה של התורה כולה וההיסטוריה האנושית לדורותיה. הגדרנו שהתיקון כולל שני "סעיפים": א. שהאדם יטול אחריות למעשיו. ב. שלא יגיע לכך מכח עצמו אלא הוא יכשל וידרדר ומי שיציל אותו ויביאהו לנטילת אחריות תהיה דווקא האשה, אותה האשים, מתוך תסבוכת אירועים אותה מבין רק רבונו של עולם. מי שאמר "האשה אשר נתת עמדי היא נתנה לי מן העץ ואכל" הוא זה שבעת חולשתו, אך גם עוצמתו, ידע לומר "צדקה ממני" ! "האשה אשר נתת עמדי היא…" – היא אולי גרמה לחטא, אך מאידך, היא זו שתנחה אותך אל מהלך הגאולה.

אולי גרמה חוה לאדם שיאכל מפרי עץ הדעת, אך היא זו שגם גרמה לו בעל כורחו ללמוד טיבה של אחריות המאפשרת לו למלא את ייעודו –  "וינחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה". אולי גרמה תמר ליהודה להיכשל בזנות, אך היא שגם גרמה לו לומר "צדקה ממני"., ובכך ליטול אחריות על זיקתו למשפחתו, לערבות על בנימין ולאיחוד עם יוסף.

שבת שלום.


[1] נקודה זו מחייבת תשומת לב בעיקר על רקע הקפדתם של אביו, סבו וזקנו "אשר לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני" וכדברי אמו "קַצְתִּי בְחַיַּי מִפְּנֵי בְּנוֹת חֵת אִם לֹקֵחַ יַעֲקֹב אִשָּׁה מִבְּנוֹת חֵת כָּאֵלֶּה מִבְּנוֹת הָאָרֶץ לָמָּה לִּי חַיִּים" (בראשית כז, מו). ופשוט הדבר שלא היה משתכנע יצחק לשלוח את יעקב לחרן אילו הייתה הבעיה ספציפית רק לבנות חת ולא לכלל בנות כנען וכך גם מדגישה רבקה "כאלה מבנות הארץ"

[2] חטא זה מצוי גם בדברי האשה, אמנם בצורה פחותה ומינורית הרבה יותר, אך יסוד הסרת האחריות והטלתה על האחר מצוי גם בדבריה. חטאה הוא מינורי יותר שכן אין פה הטחת דברים כלפי שמיא וגם את עצם הסרת האחריות למדה מבעלה ולא המציאה בעצמה. כמו"כ האדם הוא זה שנצטווה ישירות ואליו גם פונה הקב"ה בשאלה, אף שלמעשה שניהם אכלו מן העץ. עם זאת, כאמור לעיל, מינורי אבל קיים.

[3] נראה לומר שאברהם אבינו הוא הראשון ליטול את האחריות והשלכותיה ובכך להתחיל את תהליך השיקום. את קבלת האחריות כדרך התשובה אנו למדים כבר מהשוואת אדם הראשון ואברהם אבינו.

w       הסרת האחריות של אדה"ר החלה כשהקב"ה שאל את האדם "איכה?", קבלת האחריות של אברהם היתה כשהוא זה שחיפש את בעל הבירה הדולקת ושאלו "איכה?".

w       בעקבות מעשהו נשלח אדם הראשון מגן עדן "אל האדמה אשר אררה ה'", ואברהם אבינו, בעקבות חיפושו, נשלח ב"לך לך… אל הארץ אשר אראך".

w       "השמר אחי אנכי" שאל בנו של אדה"ר לאחר שהרג את אחיו, תוך שהוא מסיר אחריות מעל עצמו, ואילו אברהם רודף אחרי ארבעת מלכי האימפריה בדרכו להציל את בן אחיו.

w       קין נענש על מעשהו ב"נע ונד תהיה בארץ… היה כל מוצאי יהרגני", ואילו אל אברהם פונה הקב"ה בהבטחת "אל תירא אברם אנכי מגן לך שכרך הרבה מאד" ובהבטחת הזרע והארץ הבאות מיד אחר כך.

w       דרך הסרת האחריות שהביאה למבול היא שמביאה את חז"ל למתוח ביקורת על נח שלא ביקש רחמים על דורו ולא השתדל להחזרתם בתשובה ומתוך השוואתו לאברהם דרשוהו לגנאי ב"תמים היה בדורותיו את הא-להים התהלך נח". לאברהם נאמר גם "הִתְהַלֵּךְ לְפָנַי וֶהְיֵה תָמִים", והוא מתוך הייעוד הזה נטל אחריות על סביבתו וביקש לבטל את "מבול האש" שעמד לרדת על סדום ועמורה.

[4] שם לז, ל"א – ל"ג

[5] לח, א

[6] עיין בהקבלה אצל יונה, היורד ליפו ויורד באניה, ומשם יורד בירכתיים. שם הוא נרדם ומשם מוטל ויורד למצולות הים. ההקבלה היא בעצם הירידה. משמעות הירידה, באיזה תחום ומישור הייתה ההידרדרות, זה משתנה מסיפור לסיפור ע"פ אופיו. להלן נעמוד על משמעות ירידתו של יהודה.

[7] שבמקום אחר עמדנו על כך שהיו בעלות משמעות והגיון רבים, ולא סתם מתוך קנאה על כתונת הפסים. במאמרנו "בן יעקב ובני ישראל" עמדנו ויכוח שניטש בבית יעקב על זהות ואופי ממשיכי הדרך של המשפחה. יעקב סבר שיש ממשיך דרך אחד, הוא יוסף, וכל שאר האחים נדחים ונשלחים אל ארץ אחרת כישמעאל ועשו, ואילו האחים סברו שכל האחים ממשיכים את הדרך ואין אחד מהם שנדחה. עיין שם.

[8] אמנם, לאפשרות זו קשה הביטוי "ויקמו כל בניו וכל בנתיו לנחמו". ביטוי זה כולל את עשרת האחים שמכרו אך גם את בנימין ואת שאר בני הבית ומשמע שכולם מנחמים בלב אחד וממניע אחד, והרי א"א להגיד שבנימין או שאר אנשי הבית היו כלולים ברעיון המכירה.

[9] על אפשרות זו יש להקשות שהרי כתוב "כל בניו", משמע שיהודה בכללם, ולמה שיהודה יתחרט על מעשהו, אם עשאו לאור משנה אידיאולוגית סדורה? גם ירידתו של יהודה מאחיו מרמזת שהוא לא חזר בו, אז איך הוא כלול בנחמה האמיתית?

[10] אין בכך שום צביעות, אלא יכולת ובגרות נפשית לחיות בו זמנית עם רגשות ניגודיים, שלכל אחד מהם יסוד אמיתי ועוצמה משלו. אפשרות זו בעייתית כיון שאמנם הסברנו את הביטוי "כל בניו", הכולל את כולם, אך אז יקשה עלינו להבין מדוע בפרק הבא יורד יהודה מאחיו ופורש מהם.

[11] איזו מין שאלה זו? וכי היא לא יודעת שזו רות, בשעה שהיא שואלת שאלה ששואלים אדם בפגישה הראשונה? אלא צריך לומר שאין זו שאלה אינפורמטיבית פשטנית ומקובלת.

[12] לאחר התלבטות אני חורג הפעם מאד ממנהגי ומשלב במפורש, אם כי בסוגריים ובהתנצלות, הערה פוליטית/חברתית עכשווית ועם המקפידים עלי הסליחה. ((המאמר נכתב הרבה לפני פינוי גוש קטיף והאיום על יו"ש. ואידך זיל גמור.)).

[13] ומתוך שעסקנו בנטילת האחריות של יהודה על סף הקריסה של המשך בית יעקב, ומתוך שעסקנו בנטילת האחריות של בעז שאיפשרה למגילה שפתחה ב"ויהי בימי שפט השופטים" לסיים ב"וישי הוליד את דוד", מתוך כך רצינו גם לעסוק בנטילת האחריות של דוד, בספור בת שבע (ולענ"ד גם מתוך השראתה, ואכמ"ל), בהזדמנות האחרונה שפרש לפניו נתן הנביא ובכך הציל את מלכות ישראל, אלא שכבר הארכנו והמבין יבין וימשיך.

"כי רחל גנבתם" – לפרשת ויצא

כסלו תשסט

"וַיָּקָם יַעֲקֹב וַיִּשָּׂא אֶת בָּנָיו וְאֶת נָשָׁיו עַל הַגְּמַלִּים: וַיִּנְהַג אֶת כָּל מִקְנֵהוּ וְאֶת כָּל רְכֻשׁוֹ אֲשֶׁר רָכָשׁ מִקְנֵה קִנְיָנוֹ אֲשֶׁר רָכַשׁ בְּפַדַּן אֲרָם לָבוֹא אֶל יִצְחָק אָבִיו אַרְצָה כְּנָעַן: וְלָבָן הָלַךְ לִגְזֹז אֶת צֹאנוֹ וַתִּגְנֹב רָחֵל אֶת הַתְּרָפִים אֲשֶׁר לְאָבִיהָ: וַיִּגְנֹב יַעֲקֹב אֶת לֵב לָבָן הָאֲרַמִּי עַל בְּלִי הִגִּיד לוֹ כִּי בֹרֵחַ הוּא: וַיִּבְרַח הוּא וְכָל אֲשֶׁר לוֹ וַיָּקָם וַיַּעֲבֹר אֶת הַנָּהָר וַיָּשֶׂם אֶת פָּנָיו הַר הַגִּלְעָד "(בראשית לא, יז – כא).

יעקב רואה את פני לבן שאינם עמו כתמול שלשום, ה' פונה אליו ומורה לו לחזור אל ארץ מולדתו, גם נשיו מרגישות נכריות בבית אביהן, וכל זה מוליך את יעקב לברוח מאת לבן אל עבר ארץ כנען, בית יצחק אביו. על שני מהלכים המתקשרים בבריחה זו יש לשאול.

א.

על מה ולמה גנבה רחל את התרפים? וכי איזה צורך היה לה בתרפים או בגנבתם? בפשטות יש לומר כדברי רש"י על אתר: "להפריש את אביה מעבודה זרה נתכוונה". אלא שהדבר אינו ברור. ראשית, מה אכפת וממתי אכפת לרחל אם אביה עובד עבודה זרה או לא? מה עכשיו מכל עשרות השנים שהייתה בביתו? מילא בהיותם בבית לבן וכל הנכדים עמם, אפשר להבין שיש ענין שלא יראו ולא ילמדו, אבל דווקא עכשיו כשהם עוזבים? ושנית, וכי בכך תגרום רחל לאביה לחזור בתשובה? לעזוב את העבודה הזרה? הרי בנקל הוא הולך לחנות הפסילים, בה יושב אולי מחליף מחליפו של תרח, וקונה לעצמו תרפים חדשים? וכי כך מחזירים בתשובה? ומעבר לכך שואל האבן עזרא: "וי"א שרחל גנבתם לבטל ע"ג מאביה. ואילו היה כן, למה הוליכה אותם עמה, ולא טמנתם בדרך"? אמנם ניתן לומר שלא מצאה שקט, פנאי, זמן וחוסר אנשים שיראו אותה בשביל לעשות זאת, אם כי גם ניתן לומר אחרת.

הרשב"ם מבאר שהיו רגילים לקסום בתרפים ורחל ביקשה "שלא יגידו ויודיעו ללבן כי רוצה יעקב לברוח". אבל: א. אז נצטרך לומר שאכן היה כח אמיתי בתרפים לגלות נסתרות, דברי ששנוי במחלוקת פילוסופית והרמב"ם למשל לא מסכים לכך. ב. מדוע התאמצה רחל להחביא את התרפים לאחר שאביה כבר רדף והשיגם? הרי אם המטרה הייתה שלא יתגלה הדבר, הרי כבר נגלה, ולבן פה, והתרפים חשובים לו, אפשר למצוא דרך להשיב לו את התרפים גם בלי להתגלות או להודות? ג. וכי ללא התרפים לא גילה לבן שברח יעקב? וכי רק התרפים הם שגילו ללבן שיעקב ברח? אמנם האבן עזרא מחדד את הדבר ואומר: "והקרוב שהיה לבן אביה יודע מזלות, ופחדה שאביה יסתכל במזלות לדעת איזה דרך ברחו", אבל שוב, הנה לבן גילה גם בלעדיהם והנה מה הועילה והנה יכולה היא להחזירם.

אך בטרם נענה על גניבת התרפים ע"י רחל, נתייחס לגניבה אחרת הצמודה לה.

 ב.

במקביל לגניבת רחל, גם יעקב גונב. את לב לבן, ובורח. ויש לשאול: וכי חשב יעקב שלא יגלה לבן את דבר בריחתו? וכי באמת חשב שלבן והחבר'ה שלו לא יצליחו להשיג את כל המחנה הכבד שהוא מנהל? אמנם שבעה ימים לקח ללבן, אך בגלל מרחק שלשת הימים שהיה בין לבן ליעקב לקח ללבן ששה ימים לקבל מידע בנושא. נמצא שביום אחד עשה לבן מהלך ששה ימים שעשה יעקב. אז באמת חשב יעקב שיצליח לחמוק מלבן?

אבל אם כבר אנו שואלים על יעקב, נשאל גם על חותנו.

ג.

יש לשאול גם על לבן: וכי מה אכפת לו שיעקב ברח עם כל מחנהו? מה ענין יש לו בכך? הרי ע"פ בניו, עושרו של יעקב נבנה מכספו של לבן, והנה עכשיו הוא נפטר ממנו, וזה אינטרס שלו שיעקב ילך? וכי באמת מה שהטריד את לבן זה מה שאמר ליעקב: "מֶה עָשִׂיתָ וַתִּגְנֹב אֶת לְבָבִי וַתְּנַהֵג אֶת בְּנֹתַי כִּשְׁבֻיוֹת חָרֶב: לָמָּה נַחְבֵּאתָ לִבְרֹחַ וַתִּגְנֹב אֹתִי וְלֹא הִגַּדְתָּ לִּי וָאֲשַׁלֵּחֲךָ בְּשִׂמְחָה וּבְשִׁרִים בְּתֹף וּבְכִנּוֹר: וְלֹא נְטַשְׁתַּנִי לְנַשֵּׁק לְבָנַי וְלִבְנֹתָי עַתָּה הִסְכַּלְתָּ עֲשׂוֹ" (לא, כו – כח). האם אותו אדם שעליו העידו בנותיו שהוא מתייחס אליהן כנכריות ואכל גם אכל את כספם מוטרד מכך שיעקב מתייחס אל נשיו "כשביות חרב"? האם באמת הוטרד לבן מהשמחה, שירים, תף וכינור שלא הספיק לארגן לפרידתו מבנותיו? או שמי שטורח להגיד מתוך נפיחות חזה "יֶשׁ לְאֵל יָדִי לַעֲשׂוֹת עִמָּכֶם רָע " סתם מנפח את הסיפור? האם ה"עמכם" כולל גם את בניו ובנותיו, להן הוא כל כך דואג? האם גם הוא אינו שמח בדיעבד ש"אלֹהֵי אֲבִיכֶם אֶמֶשׁ אָמַר אֵלַי לֵאמֹר הִשָּׁמֶר לְךָ מִדַּבֵּר עִם יַעֲקֹב מִטּוֹב עַד רָע"?

ד.

ונראה לומר, מהסוף להתחלה, שבנותיו ונכדיו של לבן לא הטרידו אותו כי הוא זה ולא בגללם הוא רדף אחרי יעקב. מה שגרם לכל המהומה שהוא יצר היו דבריו הבאים בסוף: "וְעַתָּה הָלֹךְ הָלַכְתָּ כִּי נִכְסֹף נִכְסַפְתָּה לְבֵית אָבִיךָ לָמָּה גָנַבְתָּ אֶת אֱלֹהָי"?. בסוף יוצא המרצע מן השק. הבעיה היא למה גנבת את אלהי. ואם זו אכן הסיבה, מובן למה הוא כועס כל כך, מובן למה כל חבריו מתגייסים עמו לרדוף אחרי יעקב ולמה הוא משקיע כל כך הרבה. לבן לא רדף אחרי בנותיו וחתנו בגלל שהם עצמם ברחו. זה לא הטריד אותו, אפילו שימח אותו. הבעיה הייתה בגניבת אלהיו, גניבת התרפים.

מכאן גם יובן מה חשב יעקב. יעקב ידע שהוא ומשפחתו לא משמעותיים ללבן ושהלה לא יטרח לרדוף אחריהם. כל זמן שהם היו ברשותו, הוא מנע מהם טוב והתעלל בהם. אבל אחרי שהם כבר מצליחים לברוח, וצריך לאסוף את כל החבר'ה, וכבר עברו ששה ימים וצריך לרדוף יום שלם – את זה, מעריך יעקב, לבן כבר לא יעשה. והוא צדק. ולבן לא היה רודף בגלל זה… אילולא גניבת התרפים ע"י רחל. ויעקב אכן הופתע מאד מרדיפת לבן אחריו, והפתעתו נשמעת מתוך סגנון שיחתו עם לבן.

נמצא שחזרנו לשאלה, מדוע גנבה רחל את התרפים?

אלא שהתשובה מתבקשת מהאמור לעיל. יעקב העריך שלבן לא ירדוף אחריו בגלל בריחת המשפחה. לבן אכן לא היה רודף בגלל זה. הסיבה שתניע את לבן לרדוף אחרי יעקב ומחנהו היא גניבת התרפים. מה שרחל רצתה, וזו הייתה מטרת הגניבה, להכריח את לבן לרדוף אחרי יעקב !!!

???

רחל הכירה את אביה. היא ידעה שמצד אחד הוא לא ירדוף אחרי יעקב, לא יחפש אחריו ולא ינסה להחזירו. מאידך, היא גם ידעה שלבן לעולם לא ישכח ליעקב את ההתגנבות הזו. הדבר ישאר אצלו כאירוע פתוח בפנקס, שיום אחד, אפילו מסיבה שטותית אחרת, יבוא לבן לפרוע את החשבון. אולי ימים רעים יבואו על לבן, ואז הוא יחפש לחבור אל יעקב, להתיישב לצידו, במתיקות שפתיים לבוא ולנשק לבנותיו ולנכדיו ולקבוע משכנו בקרבתם. את זה בדיוק רצתה רחל למנוע, ובזה היא אכן הצליחה. היא גנבה את התרפים. לבן לא היה יכול לעבור בשתיקה על דבר כזה, כשלהבנתו יעקב הוא זה שגנב את אלהיו ובכך השפיל אותו ופגע בו. הוא יוצא לרדוף אחרי יעקב, ומחפש אחרי אלהיו. לבן בא מעמדת כח, אך לנגד כל אחיו הוא נמצא בסוף כרודף אחרי כלום. לבן לא מוצא את אלהיו, ואז מוצא יעקב את ההזדמנות להגיד לו, אבל גם לכל אחי לבן ולכל משפחת יעקב, את ההיסטוריה הלא משוכתבת:

"וַיִּחַר לְיַעֲקֹב וַיָּרֶב בְּלָבָן וַיַּעַן יַעֲקֹב וַיֹּאמֶר לְלָבָן מַה פִּשְׁעִי מַה חַטָּאתִי כִּי דָלַקְתָּ אַחֲרָי: כִּי מִשַּׁשְׁתָּ אֶת כָּל כֵּלַי מַה מָּצָאתָ מִכֹּל כְּלֵי בֵיתֶךָ שִׂים כֹּה נֶגֶד אַחַי וְאַחֶיךָ וְיוֹכִיחוּ בֵּין שְׁנֵינוּ: זֶה עֶשְׂרִים שָׁנָה אָנֹכִי עִמָּךְ רְחֵלֶיךָ וְעִזֶּיךָ לֹא שִׁכֵּלוּ וְאֵילֵי צֹאנְךָ לֹא אָכָלְתִּי: טְרֵפָה לֹא הֵבֵאתִי אֵלֶיךָ אָנֹכִי אֲחַטֶּנָּה מִיָּדִי תְּבַקְשֶׁנָּה גְּנֻבְתִי יוֹם וּגְנֻבְתִי לָיְלָה: הָיִיתִי בַיּוֹם אֲכָלַנִי חֹרֶב וְקֶרַח בַּלָּיְלָה וַתִּדַּד שְׁנָתִי מֵעֵינָי: זֶה לִּי עֶשְׂרִים שָׁנָה בְּבֵיתֶךָ עֲבַדְתִּיךָ אַרְבַּע עֶשְׂרֵה שָׁנָה בִּשְׁתֵּי בְנֹתֶיךָ וְשֵׁשׁ שָׁנִים בְּצֹאנֶךָ וַתַּחֲלֵף אֶת מַשְׂכֻּרְתִּי עֲשֶׂרֶת מֹנִים: לוּלֵי אֱלֹהֵי אָבִי אֱלֹהֵי אַבְרָהָם וּפַחַד יִצְחָק הָיָה לִי כִּי עַתָּה רֵיקָם שִׁלַּחְתָּנִי אֶת עָנְיִי וְאֶת יְגִיעַ כַּפַּי רָאָה אֱלֹהִים וַיּוֹכַח אָמֶשׁ".

את סוף דברי יעקב, גם לבן יודע ויודה. לבן אמנם מתחיל בתוקפנות של כל יכול: "וַיַּעַן לָבָן וַיֹּאמֶר אֶל יַעֲקֹב הַבָּנוֹת בְּנֹתַי וְהַבָּנִים בָּנַי וְהַצֹּאן צֹאנִי וְכֹל אֲשֶׁר אַתָּה רֹאֶה לִי הוּא וְלִבְנֹתַי מָה אֶעֱשֶׂה לָאֵלֶּה הַיּוֹם אוֹ לִבְנֵיהֶן אֲשֶׁר יָלָדוּ". אם אכן כזה הוא מצבו, של כל יכול, לא מובנת הצעתו הבאה: "וְעַתָּה לְכָה נִכְרְתָה בְרִית אֲנִי וָאָתָּה וְהָיָה לְעֵד בֵּינִי וּבֵינֶךָ". ברית נכרתת בין שווים, לא בין מי שחושב שהכל שלו ושהשני הוא כלום ושאין לו כלום. חלק מתוך הצלת כבודו וחלק מתוך דאגה שאכן קיימת הוא יוצר הסכם עם יעקב: "אִם תְּעַנֶּה אֶת בְּנֹתַי וְאִם תִּקַּח נָשִׁים עַל בְּנֹתַי אֵין אִישׁ עִמָּנוּ רְאֵה אֱלֹהִים עֵד בֵּינִי וּבֵינֶךָ". אך המטרה האמיתית מצוייה בהמשך, המטרה אותה ביקשה רחל להשיג ואכן השיגה: "וַיֹּאמֶר לָבָן לְיַעֲקֹב הִנֵּה הַגַּל הַזֶּה וְהִנֵּה הַמַּצֵּבָה אֲשֶׁר יָרִיתִי בֵּינִי וּבֵינֶךָ: עֵד הַגַּל הַזֶּה וְעֵדָה הַמַּצֵּבָה אִם אָנִי לֹא אֶעֱבֹר אֵלֶיךָ אֶת הַגַּל הַזֶּה וְאִם אַתָּה לֹא תַעֲבֹר אֵלַי אֶת הַגַּל הַזֶּה וְאֶת הַמַּצֵּבָה הַזֹּאת לְרָעָה: אֱלֹהֵי אַבְרָהָם וֵאלֹהֵי נָחוֹר יִשְׁפְּטוּ בֵינֵינוּ אֱלֹהֵי אֲבִיהֶם וַיִּשָּׁבַע יַעֲקֹב בְּפַחַד אָבִיו יִצְחָק".

%d בלוגרים אהבו את זה: